สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.พ. -4 มี.ค. 2565 รวม 6 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ลิงค์: https://ehenx.com/16357/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าที่วิทยาศาตร์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.พ. – 4 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนาตาลทราย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดอ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาอ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที, ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิทยาศาตร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


นักวิทยาศาสตร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี การผลิตพืช


เจ้าหน้าที่วิทยาศาตร์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตร อุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาวิชาช่างกล การเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเครืองกล สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ หรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งทอ


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันใน
ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องให้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคง
๒. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของส่วน ราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้ บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๓. การวิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกเรรมได้ตามวัตถุประสงค์ทีตังไว้
๔. สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และประเด็น ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือ กำหนดยุทธศาสตร์
๕. ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบการ เสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผลให้สอดคล้องไป ในแนวทางเดียวกัน
๖. ร่วมวางแผนการทำงานทีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๗. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
๘. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก1 บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปฏิบัติงาน การวางแผน การประสานงาน และการบริหารงานภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ด้นคว้า วิจัยและพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพอ้อยเพื่อ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุอ้อย
๒. กำหนดแผนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และประสานงานเพื่อดำเนินการตามโครงการพัฒนา อุตสาหกรรมอ้อย นํ้าตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ
๓. ศึกษา ด้นคว้า วิจัย และพัฒนาระบบการวิเคราะห์คุณภาพนี้าตาลทรายทุกชนิดตาม ประกาศคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายให้มีความเหมาะสม
๔. ร่วมปฏิบัติการตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและ นํ้าตาลทราย
๕. ปฏิบัติงานในการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอ้อย นํ้าตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อยและนี้าตาลทราย
๖. ร่วมวางแผนโครงการ ดำเนินการ ติดตาม และควบคุมการดำเนินการโครงการพัฒนา อุตสาหกรรมอ้อยนํ้าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้การดำเนินงานเซีนไปตามเป้าหมายและบรรลุผล สัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
๗. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๘. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับ มอบหมาย รวมทั้งเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ นํ้าตาลทราย เคมีนํ้าตาลทราย ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและนี้าตาลทราย


เจ้าหน้าที่วิทยาศาตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม,จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญ าปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ด้งนี้
๑. ช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลด้านอ้อยและนํ้าตาลทรายเพื่อใช้ใน การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย เช่น การทดสอบและขยาย.พันธุอ้อย การทดสอบโรคและแมลงศัตรู อ้อย การวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและนํ้าตาลทรายในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
๒. ช่วยดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุอ้อย และคัดเลือก อ้อยพันธุดี ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น จัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน ด้านอ้อยและนํ้าตาลทรายเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
๓. ร่วมบ1ฏิบตงานดานการส่งเสรมและถ่ายทอดเทศโนโลยดานออยและนำตาลทราย
๔. ร่วมดำเนินการควบคุมและติดตามผลการดำเนินการในภาพรวมของการพัฒนา ปรับปรุง และขยายพันธุอ้อยพันธุดีให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ
๕. ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายและบรรลุผลสัมลุทธี้ตามที่กำหนด
๖, ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
๗    . ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแกบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลและงานสถิติ งานธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไปตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ร่วมปฏิบัติงานด้านการสำรวจ รวบรวม จัดทำ และบันทึกข้อมูลสถิติต่าง ๆ จัดทำ ฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานด้านอ้อยและนํ้าตาลทรายเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
๒. ร่วมดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงาน สำรวจพื้นที่ ปลูกอ้อย การจัดทำข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติ เพื่อความรวดเร็วใน โเาใเตนใ/เา^ชิมูส VILA    ร1UVวบรวXJT1 ยงิTนพสทไไ)บ่ฏิ บตงิา win อนำ[ดึนอตอพูบงิทบบโบ6บา
๔. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ-ส่งหนังสือ ลงทะเบียน รับ-ส่งหนังสือ ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้ โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานในการตรวจสอบ
๕. ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมายและบรรลุผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
๖. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๗. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแกบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ความรู้ทั่วไป (๕๐ คะแนน) ประกอบด้วย
–    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่ใช้ ในการปฏิบัติราชการ เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สรรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม ระเบียบและประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพนักงานราชการ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม เป็นต้น
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ นี้าตาลทราย เช่น พระราชบัญญัติอ้อยและนี้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน และความรู้เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอ้อยและนี้าตาลทราย เป็นต้น
๒. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วิเคราะห์นโยบายและแผน (๕๐ คะแนน)
ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ การบริหารงาน/โครงการ การบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน/โครงการ การบริหารแผนงาน/โครงการ การวิเคราะห์และติตามประเมินผล โครงการ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล เป็นต้น


นักวิทยาศาสตร์

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ความรู้ทั่วไป (๕๐ คะแนน) ประกอบด้วย
–    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่ใช้ ในการปฏิบัติราชการ เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สรรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม ระเบียบและประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพนักงานราชการ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม เป็นต้น
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ นี้าตาลทราย เช่น พระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ วิสัยทัศน์โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน และความรู้เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย เป็นต้น
๒. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์(๕๐ คะแนน)
ประกอบด้วย ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับการเกษตร อ้อย การปลูก การปรับปรุงและขยายพันธุอ้อย โรคและแมลงศัตรูอ้อย การผลิตอ้อยและนํ้าตาลทราย การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอ้อยและ นาตาลทราย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรและ เทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสม มาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นต้น


เจ้าหน้าที่วิทยาศาตร์

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ความรู้ทั่วไป (๕๐ คะแนน) ประกอบด้วย
–    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่ใช้ ในการปฏิบัติราชการ เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สรรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และทีแกไขเพิ่มเดิม ระเบียบและประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพนักงานราชการ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม เป็นต้น
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ นํ้าตาลทราย เช่น พระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน และความรู้เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย เป็นต้น
๒. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ วิทยาศาสตร์ (๕๐ คะแนน)
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการเกษตร อ้อย การปลูก การปรับปรุง และขยายพันธุอ้อย โรคและแมลงศัตรู อ้อย การผลิตอ้อยและนํ้าตาลทราย การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอ้อย และนํ้าตาลทราย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรและ เทคโนโลยีชีวภาพ มาตรฐานห้องปฏิบัติการ เป็นต้น


เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ความรู้ทั่วไป (๕๐ คะแนน) ประกอบด้วย
–    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่ใช้ ในการปฏิบัติราชการ เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สรรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเดิม ระเบียบและประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพนักงานราชการ การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม เป็นต้น
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ นี้าตาลทราย เช่น พระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน และความรู้เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทราย เป็นต้น
๒. ความรัความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล (๕๐ คะแนน)
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการจัดเก็บและบันทึก ชอมูลต่าง ๆ การพิมพหนังสอราชการและเอกสาร ความรูเกยวกับ คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office) ในการปฏิบัติงาน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ เบื้องต้น เป็นต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. – 4 มี.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments