สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มี.ค. -25 มี.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มี.ค. -25 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ลิงค์: https://ehenx.com/16452/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลำพูน (วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มี.ค. – 25 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดและลงนามใน สัญญาจ้างพนักงานราชการจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วใน สาขาวิชา ๑๐๔ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและประเมินผลการศึกษาคณิตศาสตร์/ มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์/การสอนคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์/การวัดผลและประเมินผลการศึกษา/ สถิติ/สถิติประยุกต์/สถิติศาสตร์/คณิตศาสตร์สถิติ/สถิติคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ศึกษา/คณิตศาสตร์-ชีวะ/ คณิตศาสตร์- เคมี/คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ/คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ/คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์/การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา/คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ คอมพิวเตอร์
๒.๒.๒ มีใบอบุญาตประกอบวิชาชีพครู

วิชาที่สอบ

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป
–    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
–    พระราชบัญญ้ติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
–    พระราชบัญญ้ติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง
–    พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    ข่าวสาร บ้านเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
–    ความเข้าใจทางภาษาและการใช้ภาษาไทย
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน ส่วนที่ ๒ ะ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง สาขาวิชา ๑๐๔ คณิตศาสตร์
–    เซต
–    ตรรกศาสตร์
–    จำนวนจริง
–    ความสัมพันธ์และฟ้งก์ชัน
–    ฟ้งก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟ้งก์ขันลอการิทึม
–    เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย
–    หลักการนับเบื้องต้น
–    ความน่าจะเป็น
–    ฟ้งก์ชันตรีโกณมิติ
–    เมทริกซ์
–    เวกเตอร์
–    จำนวนเชิงช้อน
–    เลขยกกำลัง
–    ลำดับและอบุกรม
–    ฟ้งก์ชัน
–    สถิติ
–    แคลคูลัสเบื้องต้น
การประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒
๑. มบุษยสัมพันธ์ การประสานงาน
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. ความคิดริเริ่มและปฏิภาณไหวพริบ
๔. การสื่อสารโดยการพูด

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 – 25 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments