กปร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มี.ค. -18 มี.ค. 2565

กปร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มี.ค. -18 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กปร

ลิงค์: https://ehenx.com/16451/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างภาพ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มี.ค. – 18 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กปร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างภาพ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ คพร. เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณลักษณะเฉพาะงานและคุณสมบัติของ กลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างภาพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างภาพ

ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
๑) ได้รับวุฒิ ปวช. ปวท. หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างภาพ ทางการถ่ายภาพ ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์ ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือ
๒) เป็นผู้มีทักษะเฉพาะของบุคคลที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพนึ่ง การถ่ายภาพเคลื่อนไหว และงาน ด้านโสตทัศนศึกษา ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสาขาวิชาตามข้อ ๑) ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้น จะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายและมีความรู้ ความสามารถ ทักษะในงานที่จะปฏิบัติ และมี ประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า ๕ ปี (โดยต้องแนบหลักฐานรับรองประสบการณ์ในการทำงานด้านการถ่ายภาพจากหน่วยงาน ภาครัฐและหรือเอกชน หรือหลักฐานรับรองประสบการณ์การทำงานด้านการถ่ายภาพ หรือใบแสดงผลงาน หรือรางวัลที่ ได้รับจากการประกวดการถ่ายภาพ)
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
๔) มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
๕) ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ
๖) เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธี๋ใจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างภาพ

สำนักงาน กปร. จะมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านถ่ายภาพ สังกัดกองประชาสัมพันธ์ โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑) ติดตามเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อถ่ายภาพพระราชกรณียกิจ
๒) ถ่ายภาพพื้นที่และงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการดำเนินงานและ การติดตามผล
๓) จัดหมวดหมู่และประมวลภาพพระราชกรณียกิจและโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เพื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่
๔) ถ่ายภาพในงานพิธี หรือภารกิจสำคัญอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ลักษณะงานจะต้องไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ห่างไกล กันดาร หรือ เสี่ยงอันตราย และต้องพักแรมต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันเป็นครั้งคราว

วิชาที่สอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงาน กปร. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความรู้ทางการถ่ายภาพและถ่ายวีดิทัศน์เบื้องต้น การใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ (40 คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

– ทักษะ
ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพนิ่งและวีดิทัศน์เบื้องต้น การตบแต่งภาพและตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ได้แก่ Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro และ Final Cut Pro (๓๐ คะแนน)
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

– สมรรถนะ
บุคลิกภาพ ความมั่นคงทางอารมณ์ กริยามารยาท ทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ เป็นผู้มีความซื่อตรง มีความอุทิศตนและมุ่งมั่น มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความร่วมมือร่วมใจ มีภาวะผู้นำ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กปร  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างภาพ ขอให้ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานเอกสารตามข้อ ๔ ส่งมาทาง E-mail: personnel.gordpb.go.th ภายในวันที่ ๑๔ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เอกสารที่ล่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา (ภายหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕) ทั้งนี้ ยึดถือตามวันที่ และเวลาที่ระบุอยู่ใน E-mail ของสำนักงาน กปร.โดยสำนักงาน กปร.จะกำหนดเลขประจำตัวของผู้สมัคร ที่มาสมัครตามลำดับวันที่และเวลาที่ระบุของ E-mail ที่สำนักงาน กปร. 

กปร ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 – 18 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กปร

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments