กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 มี.ค. 2565

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/16450/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราซการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ด้วย สำนักกฎหมาย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ
2. ได้รับปริญญาตรีหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ผ่านการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิจ หรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับสายงานคอมพิวเตอร์อย่างน้อย ๒ หลักสูตร
(หลักสูตรละไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง) หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อย่างน้อย ๑ ปี และเคยปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับฐานข้อมูล ด้านการปศุสัตว์ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. มีความรู้ ความสามารถในการดูแลคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย หรือดูและระบบปฏิบัติการ Windows,UNIX หรือระบบ Internet หรือความสามารถจัดการระบบฐานข้อมูล (DBMS) และสามารถพัฒนา Website ได้
๔. มีความคิดในการริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบที่ดี
๕. มีบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารณ์ที่ดี
๖. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

1.ดูแล จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในหน่วยงาน และการประสานงานกับส่วนกลาง
2.ควบคุม ดูแลระบบฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซ่อม/แก้ไขปัญญาขัดข้องของโปรแกรม
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน
3.จัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ปรับแก้ และจัดทำรายงาน
4.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักกฎหมาย 

กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ แขวงพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 – 15 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมปศุสัตว์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments