กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -24 มี.ค. 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -24 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16453/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มี.ค. – 24 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ด้วย จังหวัดลพบุรี โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๓! ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณลักษณะเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ ในสาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจหรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์หรือสาขาวิชาไดวิชาหนึ่ง หรือหลาย สาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของพัสดุเพื่อ กำหนดมาตรฐานและคุณภาพ การร่างสัญญาชื้อ และสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบ เกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพัสดุ

–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง
–    นโยบาย ภารกิจ กฎหมาย ระเบียบและบทบาทหน้าที่ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑-๑๑
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารบ้านเมือง ที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเดิม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
–    พระราชบัญญ้ติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๗ เลขที่ ๒๗๕/๓ หมู่ ๒ ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 – 24 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments