กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 มี.ค. 2565

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการจัดหางาน

ลิงค์: https://ehenx.com/16395/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย (สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๑๓๐๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบกับคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ผนวก ข ข้อ ๔.๓ การบริหารบุคคลของพนักงานราชการ (๕) การสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ และคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ ๒๖๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่องแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงาน

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การวัดผลการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ จิตวิทยา และการแนะแนว-บรรณารักษ์ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว การแนะแนว จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการแรงงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมบันทึกข้อมูลบุคคลที่ต้องการมีงานทำ การทดสอบด้านจิตวิทยา เพื่อประเมินความสนใจ แนวถนัด ความสามารถ และบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การศึกษาและการประกอบอาชีพ การศึกษารวบรวมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และข้อมูลอาชีพ ตลอดจน ภาวะเศรษฐกิจ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการให้บริการคำปรึกษาแนะแนวแก่ผู้มารับบริการ การบริการแนะแนว อาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา คนหางาน เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มในด้านข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพ ในระบบ ข้อมูลแหล่งสกอาชีพ แหล่งเงินทุน และตำแหน่งงานว่างในตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความสนใจ และค่านิยมของบุคคล ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำแกกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาทางอารมณ์ เพื่อให้สามารถแกไขปัญหาของตนเอง รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อประเมินทางเทคนิคที่ใชในการให้คำปรึกษาแนะนำ
โดยพนักงานราชการต้องมีสมรรถนะความสามารถในการทำงานมุ่งผลสัมฤทธี้ การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการบริการทีดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทำงานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักวิชาการแรงงาน

ครั้งที่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจ หน้าที่ โครงสร้าง บทบาท ภารกิจกรมการจัดหางาน ๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ๔. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ๕. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑. ความรู้เกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา จิตวิทยาการแนะแนว การให้คำปรึกษา ๒. ความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา และสถานประกอบการ ๓. ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ๔. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานที่ให้ปฏิบัติ    
ครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ประเมินจากคุณสมบัติส่วนบุคคล เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่จำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เป็นต้น    

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการจัดหางาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย เลขที่ ๒๘๕ หมู่ที่ ๑๔ ถนนสุโขทัย – กำแพงเพชร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 – 2 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการจัดหางาน

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments