โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ส.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ส.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลตากสิน

ลิงค์: https://ehenx.com/15134/ หรือ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ,พนักงานทั่วไป,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,993-17,250
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงพยาบาลตากสิน เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลตากสิน

เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม

ด้วยโรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้า เป็นพนักงานประกันสังคม จำนวน ๑๕ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาลตากสิน 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17250- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10810- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9993- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9993- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักประชาสัมพันธ์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือทางที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบ้ติ


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือทางที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ


เจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนิยบัตรที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนึยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า ๓ ปีต่อจาก วุฒิประกาศนืยบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้


พนักงานทั่วไป

ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้


พนักงานขับรถยนต์

– ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ – มีใบอนุญาตขับรถยนต์ มีความร้ความชำนาญในการปฏีบ้ติหน้าที่เป็นอย่างดี – มีความสามารถในการขับรถยนต์ ดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษารถยนต์

วิชาที่สอบ

นักประชาสัมพันธ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. โดยวิธีสอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
–    ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ดังนี้
การติดต่อสื่อสาร การสำรวจรวบรวม รับพิงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน
การวางแผนประชาสัมพันธ์ การจัดทำแผนหรือกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ตามโครงการและ ภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน
การดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเขียนข่าว การเผยแพร่ข่าว การแถลง ข่าว การจัดสัมมนา การจัดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการ
เทคนิคการกระจายสื่อไปสู่กลุ่มเป้าหมาย การกำหนดหรือการเลือกสื่อประชาสัมพันธ์
เทคนิคการผลิตรายการ ผลิตบทความเพื่อเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กร
เทคนิคและวิธีการประชาสัมพันธ์ในที่สาธารณะ การพูดในที่สาธารณะ เช่น การเป็นพิธีกร การ พูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ การโน้มน้าว
การวิเคราะห์ข่าว เพื่อนำเสนอหรือเพื่อพิจารณา การชี้แจงข่าว การติดตามประเมินผลการ ประชาสัมพันธ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
การใช้เทคนิคประชาสัมพันธ์เชิงรุก การประชาสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เข่น สื่อโซเชียลมีเดีย
การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ตข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๒. ทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ โปรแกรม AI และโปรแกรม PS (๕๐ คะแนน)


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโปรแกรมเบื้องต้น (เขียน Flow Chat)
๒. ความรู้เกี่ยวกับการเขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดระบบคอมพิวเตอร์
๓. ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลในระบบสารสนเทศ
๔. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนระบบเชื่อมโยงเครือข่าย
๕. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
๖. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล การเซียน ภาษา SQL เพื่อเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล
๗. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Cloud Computing


เจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ

๑. โดยวิธีสอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน ชี่งประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
–    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานการประชุม งานเลขานุการ การวางแผนงาน การประสานงาน
๒. ทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ๕๐ คะแนน


พนักงานทั่วไป

โดยวิธีทดสอบภาคปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน


พนักงานขับรถยนต์

๑. โดยวิธีสอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหา ด้งนี้
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญ้ตการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
–    พระราชบัญญตจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๒. ทดสอบการขับชี่รถยนต์ ๕๐ คะแนน

วิธีการสมัครงานพนักงาน โรงพยาบาลตากสิน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

โรงพยาบาลตากสิน ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 – 18 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “โรงพยาบาลตากสิน

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments