ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 9 ส.ค. -19 ส.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 9 ส.ค. -19 ส.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

ป.ป.ส.

ลิงค์: https://ehenx.com/15132/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 ส.ค. – 19 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ป.ป.ส. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วย พนักงานและลูกจ้างของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบประกาศสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานและลูกจ้างของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ มิลุนายน ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานของกองทุนป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรีอคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

 1. ระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของกองทุน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณา ของผู้บริหารกองทุน
 2. เสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับข้อพิพาทของกองทุน ทั้งในทางแฟง ทางอาญา
  และทางปกครองต่อผู้บริหารกองทุน รวมทั้งการติดตาม การจัดการที่เกี่ยวข้องในทางกฎหมาย เพื่อให้ได้ ทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนตามคำสั่ง/คำพิพากษาของศาล
  ทบทวนและปรับแก้กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนโดยพิจารณา ถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
 3. จัดทำข้อโต้แย้ง คำชแจงด้านกฎหมายเสนอผู้บริหารกองทุน
 4. รวบรวม และจัดทำคำสั่งคณะอนุกรรมการกองทุน
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผน ยุทธศาสตร์/แผนงานของกองทุน รวมถึงแผนงาน/โครงการที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการกองทุน
 2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสบุนการบริหารงานกองทุน เช่น งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ และงานสัญญาต่าง ๆ
 3. วางแผนการทำงาน จัดลำดับความสำคัญของงานตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ ได้เหมาะสม รวมถึงดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานตามภารกิจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเป็นทีม ร่วมกับกลุ่มงานอื่นได้ รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนตลอด่จนวิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำข้อมูลสถิติ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกองทุนในการกำหนด นโยบายของกองทุน
 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 5. จัดทำคำรับรองตัวชี้วัดรายบุคคล และจัดทำตัวชี้วัดของกองทุน
 6. วิเคราะห์ ตรวจสอบ นำเสนอข้อมูลและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานประชุม
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 1. จัดทำบัญชี เอกสารรายการความเคลื่อนไหวทางการเงินของกองทุน เพื่อแสดงสถานะ ทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของส่วนราชการ
 2. จัดทำทะเบียนคุม ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับเงิน – จ่ายเงินกองทุน
 3. จัดทำบัญชีงบการเงิน รายงานงบการเงินของกองทุนให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบรับรอง
 4. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินของกองทุน
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นิติกร

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังนี้

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกี่ไขเพิ่มเดิม
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศที่เกี่ยวข้อง

วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องนิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิด และทรัพย์สิน
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกไขเพิ่มเดิม
 3. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกี่ไขเพิ่มเดิม

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์ เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ พ่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับคัว.เช้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ ที่จำเป็นของตำแหน่ง

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ที่ได้คะแนนรวม ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วิชาความรู้ความสามารถที่,วไป (๕๐ คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศที่เกี่ยวช้อง

วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล และการบริหารจัดการ
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

โดยวิธีการสัมภาษณ์ เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ. ของผู้เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในต้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใซัเป็นประโยชน์ในการปฏิบติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงที วาจา ■อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ ที่จำเป็นของตำแหน่ง

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ที่ได้คะแนนรวม ไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒


เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเซียน (ปรนัย) ดังนี้

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๑0๐ คะแนน) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเซียน (ปรนัย) ดังนี้

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (๕๐ คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
 2. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศที่เกี่ยวช้อง

วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)

 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชี
 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการเงิน การคลัง และการพัสดุ
 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินการคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
 4. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒
 5. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญ้ติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

โดยวิธีการสัมภาษณ์ เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ ของผู้เข้ารับการคัดเลือกและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงที วาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะ ที่จำเป็นของตำแหน่ง

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ที่ได้คะแนนรวม ไม่ตากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเช้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

วิธีการสมัครงานพนักงาน ป.ป.ส.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. – 19 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ป.ป.ส.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments