สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 มี.ค. 2565

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-2 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานอัยการสูงสุด

ลิงค์: https://ehenx.com/16394/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงินการคลัง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 45,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานอัยการสูงสุด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้วยสำนักงานอัยการสูงสุดจะตำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ศักยภาพสูง กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงินการคลัง ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการสำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ, ๒๕๕๕ ประกอบลับประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารสัญญาจ้างชองพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ, ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง กลุ่มงาน เชี่ยวชาญเฉพาะ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงินการคลัง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 45000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการเงินการคลัง

๓.๑ สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของต่างประเทก็หรือในประเทก็ คุณรุฒิไม่ฅํ่ากว่า ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญซี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเก็รษฐศาสตร์
๓1๒ มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี สำหรับรุฒิปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี สำหรับๅฒิปริญญาโท และไม่นัอยกว่า ๑๐ ปี สำหรับๅฒิปริญญาเอก
ทั้งนี้ ต้องมีหนังลือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือมีผลงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติ อย่างน้อย ๒ ชน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)หรือไปรษณีย์แบบตอบรับ (EMS) ไปยังสำนักบริหาร ทรัพยากรบุคคล ชัน ๑ สำนักงานอัยการสูงสุด  (ถือวันทำการไปรษณีย์ ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นวันที่ยื่นเอกสารการสมัคร ไม่อนุญาตให้ส่งเอกสารการสมัคร ทางโทรสารหรือไปรษณีย์เอกชน) และดาวนโหลดเอกสารการสมัครที่เว็บไซต์ชองสำใรักงานอัยการสูงสุด http://www.ago.go.th ทัวข้อ “สมัครงานสมัครสอบ”

สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210 ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 – 2 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานอัยการสูงสุด

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments