สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.พ. -24 ก.พ. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.พ. -24 ก.พ. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

ลิงค์: https://ehenx.com/16323/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ(ด้านโยธา)
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ยะลา (วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.พ. – 24 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ในกลุ่มงานปริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านโยธา) ครั้งที่ ๒ โดยปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในข้อ ๕ ชองประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ห.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดคุณลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการและตามคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไปการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน ราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านโยธา) โดยมีรายละเอียดด้ง่นี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ (ด้านโยธา)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ (ด้านโยธา)

ได้รับประกาศ.บียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง/สาชาวิชาการก่อสร้าง และสาขาวิชาโยธา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริการ (ด้านโยธา)

๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการดูแล ปรับปรุง ช่อมแซม ตกแต่ง การรักษาสภาพแวดล้อม ของอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
๒. สำรวจ เก็บรายละเอียดด้านวิศวกรรมและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อการวางแผนและออกแบบ
๓. ออกแบบ กำหนดรายละเอียดงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานปรับปรุง และซ่อมแซม เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ตามความต้องการชองหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
๔. ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง
๕. ติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบสภาพสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ ของหน่วยงานและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
๖. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับงานโยธา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๗. อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
๘. ประสานงานให้การบริการ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ใด้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments