สนจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ธ.ค. 2564

สนจ.กระบี่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ธ.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.กระบี่

ลิงค์: https://ehenx.com/15833/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กระบี่ (สำนักงานจังหวัดกระบี่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.กระบี่ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดกระบี่

ด้วยจังหวัดกระบี่ จะดำเนินการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของ พนักงานราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในการบริหารงานพนักงาน ราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งจังหวัดกระบี่ ที่ ๖๑๓๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง ที่ปฏิบัติงานในจังหวัด และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ตามผนวก ค. จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ทั่วไป สังกัด สำนักงานจังหวัดกระบี่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิชาการพัสดุ

๑. รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
๒. ตรวจสอบและการดูแลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแบบต่าง ๆ เช่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีการคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ
๓. จัดทำรายงานละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
๔. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
๕. จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
๖. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เช่น ให้ คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและขิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการขิกอบรม และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานและข้อกำหนด
๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.กระบี่  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานจังหวัดกระบี่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 23 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.กระบี่

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments