กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -24 ธ.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -24 ธ.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15832/ หรือ
ตำแหน่ง: พี่เลี้ยง,พนักงานบริการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,450-19,500
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมกิจการเด็กและเยาวชน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ธ.ค. – 24 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ส่วนกลาง)

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พี่เลี้ยง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10450- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พี่เลี้ยง

1.    ได้รับวุฒิประกาศนึยบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน)
2.    เพศหญิง


พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา


นักทรัพยากรบุคคล

1.    ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2.    มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล หรือการพัฒนาบุคลากร หรือ งานด้านการเจ้าหน้าที่ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
(โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


นักวิชาการพัสดุ

1.    ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2.    มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พี่เลี้ยง

1.    อบรมเลี้ยงดูเด็ก ตั้งแต่รับเด็กจากผู้ปกครองจนกระทั่งส่งคืนให้ผู้ปกครอง
2.    จัดกิจกรรมประจำวัน เพื่อล่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และได้รับการพัฒนา ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดยจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ในร่ม และจัดมุมกิจกรรมต่าง ๆ
3.    ปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.    ดูแลความสะอาดสื่อพัฒนาการเด็ก
5.    จัดทำสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก รายงานประจำตัวเด็กเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
6.    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีได้รับมอบหมาย


พนักงานบริการ

1.    ปฏิบัติงานด้านธุรการ
2.    พิมพ์หนังสือราชการภายใน ภายนอก และเอกสารอื่น ๆ
3.    บันทึกข้อมูลการรับ – ส่งหนังสือ ลงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4.    เก็บรวบรวมหนังสือเวียนและเอกสารสำคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
5.    จัดเตรียมการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม
6.    ดูแลการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งในระบบสแกนนิ้วมือ และระบบลงลายมือชื่อ และจัดทำรายงาน
7.    ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการขออนุมัติเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ
8.    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.    ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับ – ส่ง ลงทะเบียน ออกเลขที่หนังสือ ร่างหนังสือโต้ตอบ ตรวจทานหนังสือ จัดเตรียมการประชุม และ การบันทึกข้อมูล
2.    ปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ
3.    ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มี ■คุณภาพไวิใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4.    รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อมูลและสถิติต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติต่าง ๆ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 6. ติดตามการรายงานผลการผึเกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการพัฒนา คุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการของบุคลากร
7.    ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8.    สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
9.    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีลักษณะงาน ที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และ ดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร ทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคลการกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การสรรหา บรรจุ และการแต่งตั้ง การผีเกอบรม และพัฒนาข้าราชการ และบุคลากรอื่น การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ ราชการ การรักษาจรรยาและวินัย การออกจากราชการ และการคุ้มครองระบบ คุณธรรมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
1.    ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบ การวางระบบการจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐ หรือของส่วนราชการ
2.    ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบ การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.    ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการ และความจำเป็น ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางก้าวหน้า ในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และ การดูแลนักเรียนทุน และบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผน และ เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและการผีเกอบรม
4.    ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและ การวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
5.    ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์ การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
6.    ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบ การดำเนินการทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
7.    ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบพิทักษ์คุณธรรม
8.    ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
9.    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานดังนี้
1.    ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์
2.    ศึกษา วิเคราะห‘ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์
3.    การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่าง ๆ
4.    กำหนดคุณลักษณะติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำสั่งสื่อสาร
5.    การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำผิด
ทางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
6.    การให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่าง ๆ แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง
7.    ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
8.    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการพัสดุ

1.    รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
2.    ดำเนินการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.    จัดทำรายละเอียดบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ไดโดยสะดวก
4.    ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
5.    จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการ อีกต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
6.    ร่างเอกสาร สัญญา ตรวจสอบความถูกต้องและรายละเอียดของสัญญา
7.    ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน ตอบ ปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นกับผู้ร่วมงานที่ เกี่ยวข้อง
8.    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น เป็นผู้ส่งเอกสารด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔โดยกรอก รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการ” ส่งไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม

กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 24 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

(ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่งเท่านั้น)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments