Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบตำรวจ-ทหาร

กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 พ.ค. -22 พ.ค. 2562

title=กระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหม

ลิงค์: https://ehenx.com/2686/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างปูน,ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโฆม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 พ.ค. – 22 พ.ค. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของ สำนักงานโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในตำแหน่ง ช่างปูน จำนวน 1 อัตรา และช่างซ๋อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ช่างปูน

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวท.- ปวส.


ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :- ปวช.- ปวท.- ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างปูน
 1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
 2. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น
 1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลังหรือเทียบเท่า นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
 2. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา

 • วุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcrip of Record) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับสำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับสำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงกลาโหม :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ 4.2 ด้วยตนเอง ณ สำนักงานผู้บังคับบัญชา สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโฆม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโฆม ชั้น 6 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 – 22 พฤษภาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 21 พ.ค. 2562

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงกลาโหม

  แผนที่ | ประกาศ 1 |

  Comments

  comments