กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภ าคทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 7 พ.ค. -24 พ.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กสศ.กองทุนเพื่อความเสมอภ

"กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภ าคทางการศึกษา "

ลิงค์: https://ehenx.com/6801/ หรือ
ตำแหน่ง: นักบัญชีการเงิน,นักวิชาการด้านระบบงานติดตามและประเมินผล
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 พ.ค. – 24 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเืพ่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพือความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2563

กอทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหน่วยานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทำหน้าที่ควบคุมดูแลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีผู้จัดการเป็นผู้บริาหรสูงสุด

กสศ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานของ กสศ. จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครปรากฎตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7-24 เมษายน ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักบัญชีการเงิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการด้านระบบงานติดตามและประเมินผล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักบัญชีการเงิน

  1. อายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน
  3. มีประสบการณณ์ด้านการจัดทำรายงานงบการเงิน (Financial Statement) งานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและการเงินไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือมีประสบการณณ์บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
  4. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบบัญชี มีใบอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

นักวิชาการด้านระบบงานติดตามและประเมินผล

  1. อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ สถิติศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เรียกชื่อื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์การทำงาน ประมาณ 3-5 ปี
  4. มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
  5. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้ดี สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และโปรแกรมนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
  6. มีประสบการณ์ด้านระบบสารสนเทศทางการจัดการและติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงานพนักงาน กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภ าคทางการศึกษา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. – 24 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภ าคทางการศึกษา

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments