กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2564

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ลิงค์: https://ehenx.com/15779/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานโยธา
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราขการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ ๒๕๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานโยธา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานโยธา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ประกาศนิยบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชา สำรวจ หรือ สาขาวิชาการ ก่อสร้าง
๒.มีทักษะในการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในงาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานโยธา

ปฏิบัติงานสำรวจต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจเพื่อการ ก่อสร้าง สำรวจและทดสอบวัสดุ ทดสอบหาคุณสมบัติของดิน สำรวจ ข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คำนวณออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจ และทดสอบทุกชนิดให้ได้ มาตรฐาน ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชา ออกสำรวจ เพื่อ จัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลผังเมืองรวม เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลใน การวิเคราะห์และวางผังเมืองในอนาคต สำรวจหลักหมุดค่าพิกัดในเขตผัง เมืองรวม และเขตการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ และปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานโยธา

ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งทดสอบความรู้ ทั่วไปและความรู้ด้านงานก่อสร้าง งานโยธา การควบคุมงาน งานประมาณราคาและงานทดสอบวัสดุ ที่เกี่ยวกับข่ายงานที่จะ ได้ปฏิบัติ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรม โยธาริการและผังเมืองระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๓_ ศาลากลางจังหวัด ถนนประขานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2564 – 9 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments