กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 ธ.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15737/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ขอนแก่น (สำนัก ประชาส้มพันธ์เขต ๑)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ กรมประชาสัมพันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดลังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างไฟฟ้า

ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างไฟฟ้า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานค้านช่างไฟฟ้า ซึงปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแล การทำงานของอุปกรณ์ในการผลิตรายการ อุปกรณ์ในการออกอากาศและอุปกรณ์สนับสนุน การออกอากาศ การจดบันทึกค่า Parameter ของอุปกรณ์ในความควบคุมกำกับดูแล จัดทำ แผนปฏิบัติงาน การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตรวจสอบ แก้ไข ข้อขัดช้องของอุปกรณ์ในแต่ละระบบในเบื้องต้น จัดทำสรุปรางานผลการปฏิบัติงานและ ประเมินสภาพของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้นำไปใช้งานไต้อย่าง มีประสิทธิภาพตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นดอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นายช่างไฟฟ้า

ความรู้ที่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง
๑. ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวกับ พนักงานราชการ
๒. ความรู้เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ประวัติความเป็นมา ยุทธศาสตร์ กรมประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการบริหาร งานกรมประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์
๓. ความร้พื้นรานเกี่ยวกับไฟฟ้า -ข    เฬํ
อิเล็กทรอนิกส์
๔. ระบบแสงสว่าง-ระบบปรับอากาศ
๕. ระบบเสียงในวิทยุกระจายเสียง
๖. วิทยุกระจายเสียง ระบบ AM และ ระบบ FM
๗. การประยุกต์ใข้งานคอมพิวเตอร์ใน วิทยุกระจายเสียง
๘.ระบบเชื่อมโยงสัญญาณ วิทยุกระจายเสียง – สือคมนาคม
๙. ระบบการบำรุงรักษาอุปกรณ์วิทยุ
๑๐. ความรู้ด้านเทคโนโลยี

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประชาสัมพันธ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอแสะยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

สำนัก ประชาส้มพันธ์เขต ๑ สำนัก ประชาส้มพันธ์เขต ๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น ๑ เลขที่ ๒๔๕/๑ ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประชาสัมพันธ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments