Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สนจ.นครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ย. -3 ธ.ค. 2564

สนจ.นครพนม

ลิงค์: https://ehenx.com/15738/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม (สำนักงานจังหวัดนครพนม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.นครพนม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครพนม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดนครพนม

ด้วยจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานจังหวัดนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน การจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงาน ราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเทศสัมพันธ์

(1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(2) มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติราชการ
(3) มีความเข้าใจในเหตุการณ์ สถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม
(4) มีทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นของประเทศเพื่อนบ้าน
(ภาษาลาวหรือภาษาเวียดนาม)
(5) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Ms.Word, Excel, Power Point, Infographic และการใช้ internet เป็นต้น 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเทศสัมพันธ์

1) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทย และภาษา
ต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ
2) การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และติดตามประเมินผล จัดทำบันทึก สรุปรายงาน
การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด
3) จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ
4) ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เชี่ยวชาญ วัสดุอุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่นๆ
5) การวางแผนการปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียน
ของจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
6) การติดต่อสื่อสารและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดเกี่ยวกับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งกิจการชายแดนและอาเซียนของจังหวัด
7) การปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ด้านการต่างประเทศ กิจการชายแดน และอาเซียนของจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย
8) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ หรืองานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

นักวิเทศสัมพันธ์

ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม – ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างบทบาทและหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานจังหวัด – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม – พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) – ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ – ความรู้เกี่ยวกับงานพิธีการและหลักพิธีการทูต – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ – ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาลาวและเวียดนาม – ความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์รายบุคคลเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอื่นๆ ที่จะเป็นสำหรับตำแหน่ง 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.นครพนม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานจังหวัดนครพนม สำนักงานจังหวัดนครพนม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม48000 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042511287

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.นครพนม

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments