Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 พ.ย. 2564

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15741/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 19,500-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การลื่อความหมาย

ตามประกาศโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรือง รับส่1มัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเวชศาสตร์ การลื่อความหมาย ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ มีความประสงค์ขยายเวลาการประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปิบพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ออกไปอีก โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

๑.ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแกัไขความผิดปกติชองการ สื่อความหมาย  
๒.ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาแก่ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนื่งหรือหลายด้านเกี่ยวกับงานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการลื่อความหมาย ด้านการแก้ไขการได้ยิน หรือการแก้ไขการพูดแก่ผู้ใช้บริการผู้ป่วย ครอบคลุมทั้งด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา แก้ไขและฟินฟู สร้างเสริมสมรรถภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป่องกันโรคแก่ผู้ที่มืปัญหาทางการไต้ยินและ การทรงตัว และผู้ที่มีปัญหาทางด้านภาษาและการพูด โดยวิธีการ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแก้ไขความ ผิดปกติของการลื่อความหมายเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีคุณภาพที่ดีขึ้นสามารถสื่อความหมายได้เต็มความสามารถ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ด้งนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานขั้นสูงด้านการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายตามมาตรฐานวิชาชีพด้านแก้ไข การได้ยิน หรือด้านแก้ไขการพูด แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วยเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ในสังคมด้วยตนเองได้ อย่างปกติสุข
(๖) บุ่ฏิบัติงานในลักษณะหัวหน้าทีม กลุ่มงาน ฝ่าย ผู้บริหารโครงการ 1เกี่ยวกับงานด้านความผิดปกติ ของการสื่อความหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงาน โครงการที่รับผิดชอบ
(๓) วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจาการปฏิบัติงานชองผู้ร่วมงาน และแก้ไขปัญหาด้วยความสุขุมรอบคอบ เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายได้ตามเป้าหมายชองงานที่รับผิดชอบ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา งานด้านความผิดปกติของการสื่อความหมายที่ยุ่งยากซับช้อน ที่ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาชีพ ขั้นสูง เพื่อเป็นแนวทางบฏิบัดิสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๕) เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานวิชาชีพงานด้านความผิดปกติของการลื่อความหมายให้แก บุคลากร ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน
(๖) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมทีมงานในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
(๗) ประเมินผลการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบ หรือการดำเนินงานของงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป๋าหมายของงานที่รับผิดชอบ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การตำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลลัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพี่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสมฤทธิ๋ตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการเชิงวิชาการด้านความผิดปกติของการลื่อความหมายในระดับที่ชับซ้อนแก่บุคลากรทาง การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มชีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
(๒) สอน นิเทศ ผิกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี ด้านความผิดปกติของการสื่อความหมาย แก่ผู้ร่วม ทีมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างเต็มศักยภาพ
(๓) อำนวยการพัฒนาในการถ่ายทอด ผิกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้าน ความ ผิดปกติของการลื่อความหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเป๋าหมายขององค์กร

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments