กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/15771/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่พัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (ท่าอากาศยานอุบลราชธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

ด้วย ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรและ จัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ปฏิบัติงานที, ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรืองหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไช การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับหนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร ๑๐๐๔.๑/คพร./พิเศษ ๑๗๙๑ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรร คนพิการเป็นพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่พัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้
๘.๑ ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดชื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่งการซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการ ใช้งาน
๘.๒ ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการ ดำเนินงาน
๘.๓ ร่างและตรวจซื่อสัญญาชื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อ เรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
๘.๔ รายงาน สรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
๘.๕ ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนา ให้ระเบียบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
๘.๖ ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
๘.๗ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

ประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
๙.๑. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) ในหัวข้อ ความรู้ที่เกี่ยวซ้องกับการปฏิบัติงาน เช่น
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสคุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว’าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
–    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น
๙.๒. การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
–    พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเช้ากับผู้อื่น การพูด อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครงนี้
๕.๑ กรอกแบบฟอร์มใบสมัครโดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี หรือดาวโหลดแบบฟอร์มตามแนบท้ายประกาศรับสมัคร ฯ
๕.๒ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบล้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 9 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments