Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2564

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/15770/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ด้วยกรมสุขภาพจิต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรือง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง ค่าตอบแทน ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๑ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน๒๕๖๑ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติ สำหรับผู้ที่จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ หนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว๑๗ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) และคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ ๘๐๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการสรรหา เลือกสรรและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และ กลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต เป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ไต้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑) ศึกษาข้อมูลเชิงนโยบายยุทธศาสตร์และแนวทางที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต
๒) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลผล เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบาย และเป้าหมายด้านพัฒนาระบบราชการของกรมสุขภาพจิต หรือของหน่วยงาน
๓) จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมในการพัฒนาระบบราชการ ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๔) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ และบริหารการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและ ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

๕) ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานหรือโครงการของกรมสุขภาพจิต หรือของหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๖) ประสานและติดตามการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๗) บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
๘) ร่างโต้ตอบหนังสือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่รับผิดชอบ
๙) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑. ความรู้ทั่วไป
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘
–    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
–    ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
–    แผนปฏิรูปประเทศไทย
–    ระบบราชการ ๔.๐ (PMQA 4.0)
–    นโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต
–    นโยบายและยุทธศาสตร์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสุขภาพจิต
๒. ความรู้เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
–    ความรู้เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐ
–    ความรู้เชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบาย/สถานการณ์ สุขภาพจิต หรือการพัฒนาระบบราชการ
–    ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการ
๓. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
–    Microsoft Excel
–    Microsoft Power Point
–    การใช้งาน Google Applications

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร www.psdg.dmh.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานมาทาง E-mail : psdgdmh.hr@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๙๐๘๑๕๑ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ หากผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ก่อนและหลังเวลาที่กำหนดไว้ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น

กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 9 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments