กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-23 ธ.ค. 2564 รวม 10 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/15772/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกร,นักวิชาการพัสดุ,เศรษฐกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักสำรวจดิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ด้วยกรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เศรษฐกรปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ และนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศ รับสมัครสอบแข่งฃันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เศรษฐกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักสำรวจดิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกร

(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 


นักวิชาการพัสดุ

(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 


เศรษฐกร

(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(1) ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และ
(2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 


นักสำรวจดิน

ได้รับวุฒิปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกร

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ด้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวินัยข้าราชการ การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบ คุณธรรม การเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างให้มีวินัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในกลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานมีความลูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ การตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ ควบคุม ดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อการ ดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม การวินิจฉัยหรือการแก้ปัญหานั้นๆ มีความลูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
(๒) ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ดำเนินการ เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายและ ระเบียบต่างๆ ในกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม ลูกต้อง และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(๓) ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย และให้ความเห็นทั้ง ในข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง ในการสอบสวนและการดำเนินการเรื่องใดๆ เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม การดำเนินการทางคดีของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นด้น
(๔) ศึกษา ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบสวนหาสาเหตุการตายของข้าราชการและ ลูกจ้าง เพื่อพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ
(๕) สร้างและพัฒนาวิธีการต่างๆ    เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการ
พนักงานราชการและลูกจ้างให้มีวินัย
๖) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความร่วมมือและผลส้มฤทธตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ เข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงาน ของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว


นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา กลุ่มพัสดุ กองคลัง เพื่อให้ การบริหารจัดการสินทรัพย์ของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องและระเบียบที่กำหนดไว้
(๒) ดำเนินการพิจารณาเลิกสัญญา การขอหยุดงาน การต่ออายุสัญญา ควบคุมติดตาม หลักคํ้าประกันสัญญา และหลักคํ้าประกันซองประกวดราคา พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆ ของภาครัฐ และเอกชนตลอดจนให้บริการรับรองคุณสมบัติแก่ผู้รับจ้าง เพื่อให้การบริหารสัญญา เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนดและรวดเร็ว
(๓) ดำเนินการบันทึกการสร้าง P0 (ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา) รวมถึงการตรวจรับงาน ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อรอการเบิกจ่ายเพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้างของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้
(๔) ให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาและช่วยแก่ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารสัญญาในระบบ e-GP ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุของกรมพัฒนาที่ดิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานด้านการเงิน การคลัง กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ ภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จทันเวลาที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเท็จจริง ด้านการเงิน การคลัง และ การพัสดุแก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ที่ตนมี ความรับผิดชอบในระดับเบื้องด้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องด้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ


เศรษฐกร

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ด้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา ในกลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจสังคม กำหนดความเหมาะสมปลูก พืชเศรษฐกิจ การวางแผนการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรและ วัตถุประสงค์อื่นๆ และการวางแผนการใช้ที่ดินเหมาะสมทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมของพืช เศรษฐกิจและสามารถส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตรให้เหมาะสม และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ร่วมศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ การจัดทำโครงการด้านเศรษฐกิจที่ดิน ประเภทการใช้ ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร ด้นทุนและผลตอบแทนด้านการเกษตร ปัญหาและทัศนคติของชุมชนหรือ เกษตรกร ฯลฯ งานกำหนดความเหมาะสมปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดตาม นโยบาย และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(๒) ร่วมศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูล โครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุน การจัดทำแผนการใช้ที่ดินตามนโยบายการใช้ที่ดินในระดับต่าง ๆ ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับภาคเขต ระดับ ลุ่มนี้า ระดับจังหวัด และอื่นๆ เป็นด้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ลูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นไปตามเป้าหมาย นำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๓) ร่วมศึกษาวิจัย    ในการจัดทำข้อมูลการประเมินผลผลิต    และแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงสภาพการผลิตเพื่อเป็นแนวทางการผลิตด้านการเกษตร
(๔) ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ ข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำข้อมูลมา ประกอบใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นาหรือพัฒนาที่ดินในรูปแบบต่างๆ
(๕) จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ตลอดจนวิเคราะห์สนับสนุนผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินเพื่อสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดแนวทางในการ บริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทาง การเกษตร กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน และกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๔ ในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒. ด้านการวางแผน
(๑) ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมกันของหน่วยงานหรือร่วมดำเนินโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายมุ่งสู่ผลสัมฤทธที่ กำหนด
(๒) ร่วมติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นไปใน ทิศทางที่ถูกต้อง ทันสมัยและมีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(๓) ร่วมศึกษาและค้นคว้างานวิจัยด้านเศรษฐกิจที่ดิน สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล เศรษฐกิจสังคมตามนโยบายของกรมฯ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติงานให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
(๔) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือบรรลุผลสัมฤทธตามที่กำหนดไว้
(๒) ร่วมชี้แจงให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ข้อเท็จจริงทาง การเกษตร แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ข้อมูลและคำแนะนำ ทางด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดิน ประโยชน์ในการใช้ที่ดิน ด้นทุนผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ที่ดินแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
(๒) ร่วมดำเนินการวิจัยและพัฒนาการให้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ ที่ดินและประโยชน์ในการใช้ที่ดิน ให้สะดวกต่อการเรียกใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
(๓) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเศรษฐกิจแก่เกษตรกร ในการริเริ่มจัดตั้งหรือ ปรับปรุงขยายกิจการด้านเกษตรกร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถริเริ่ม หรือขยายกิจการได้อย่างราบรื่นและ คำนึงถึงทิศทางเศรษฐกิจ
(๔) จัดเก็บข้อมูลเบื้องด้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ในด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของกรมและประกอบการพิจารณากำหนด นโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจ ด้านต่าง ๆ


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ด้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ด้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ด้านฐานข้อมูล สารสนเทศ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้การดำเนินงานการบริหารจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ให้มีความ พร้อมในการให้บริการตลอดเวลา และการบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งด้าน Hardware/Software การสื่อสาร ให้สามารถรองรับสอดคล้องเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
(๒) ร่วมจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนปฏิบัติการของกรมให้สอดคล้อง กับของชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของกรมฯ
(๓) บริหารการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่ออำนวยการให้งาน เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างราบรื่น
(๔) ศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์ จัดหาและพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูลด้านการ บริหาร การจัดการ และด้านวิชาการ รวมทั้งพัฒนาและบริหารห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
(๕) ร่วมจัดหา    พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารตามแผนและ
งบประมาณด้านสารสนเทศ ทั้งรูปแบบ Internet และ Intranet ให้เชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ
(๖) รับผิดชอบการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาระบบเครื่องและควบคุมพัฒนาระบบ เชื่อมโยง ข้อมูลต่างๆ ของกรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระบบ Internet และ Intranet เพื่อป้องกันปัญหา การขัดข้องของระบบแม่ข่ายบริการ และทำให้เวลา Down Time มีปริมาณน้อยที่สุด รวมทั้งเพิ่มความมั่นคง ให้กับระบบงานบริการของกรมฯ
(๗) ร่วมกำหนดระเบียบและมาตรฐานรหัสดัชนีแฟ้มข้อมูลด้านปฏิบัติงานระบบ เครือข่ายในการกำหนด User/Password เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล และเพื่อรักษาความ ปลอดภัยของระบบสารสนเทศให้มีความมั่นคงและเชื่อถือได้
(๘) ร่วมจัดระบบการสื่อสาร โทรคมนาคม และงานวิทยุกระจายเลียง เพื่อให้สามารถ รองรับงานด้านการประชาสัมพันธ์ งานบริการสื่อสารสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรมฯ และงานการติดต่อ เชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๙) รวบรวม จัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลด้านบริหารจัดการและวิชาการ ให้เป็น ปัจจุบันเพื่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายทาง Internet และ Intranet เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้องแม่นยำ มากที่สุด
(๑๐) ดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้ ตรงตามความคาดหวังของส่วนราชการและมีเนื้อหาสื่อสารที่ถูกต้อง
(๑๑) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิเคราะห์และวาง ระบบข้อมูล กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ และกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใซ้ให้สามารถใช้ งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
(๒) ดำเนินการฟิกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใซ้ในการนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หาก มีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักสำรวจดิน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ด้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านงาน สารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานจัดการประชุม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในฝ่าย บริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เพื่อสนับสนุนงานต่างๆ ในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ได้อย่าง รวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ เพื่อทำสรุปรายงานสนับสนุนการบริหาร สำนักงานในด้านต่างๆ
(๒) ติดตามงานในสำนักงาน เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารแผน ปฏิบัติงานราชการ งานบริหารอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เพื่อให้สามารถบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธ ตามเป้าหมายที่กำหนด
(๓) กลั่นกรองเรื่องที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎระเบียบ หรือวิธีการปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิด ข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
(๔) จัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการต่างๆ โดยต้องมีการเตรียมเอกสาร การ นำเสนอ การจดบันทึก ตรวจสอบ เรียบเรียงรายงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมหรืองานพิธีการต่างๆ นั้นบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
(๕) ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
(๖) ปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้างานเพื่อการรายงาน และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
(๗) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาวของหน่วยงานกับสาธารณะชนผ่านระบบ สารสนเทศ
๒. ด้านการวางแผน
มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับกอง หรือสำนัก เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธที่กำหนด

๓. ด้านการประสานงาน
(๑) พัฒนาความสัมพันธ์ด้วยการนำเสนอแนวคิดภายในทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ ที่ดีร่วมกัน
(๒) ให้คำแนะนำเบื้องด้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหาร ราชการทั่วไป ให้แก่สมาชิกในทีมงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในหน่วยงาน
๔. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง ในเรื่องเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ ในงานและหน่วยงาน

วิชาที่สอบ

นิติกร

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ ความรู้ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
(๑) บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(๒) ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่ง
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
(๔) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
(๕) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
(๖) พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ กฎ ประกาศ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
(๗) กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
(๘) งานด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา


นักวิชาการพัสดุ

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ ความรู้ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
(๑) บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(๒) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๔) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS : Government Fiscal Management information System)
(๕) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเดิม
(๖) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


เศรษฐกร

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ ความรู้ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
(๑) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายกรมพัฒนาที่ดิน บทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(๒) การวิเคราะห์เศรษฐกิจเบื้องด้น และโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ดิน
(๓) การใช้แบบจำลองต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์และคาดการณ์การผลิตในด้านการเกษตร
(๔) การจัดทำ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ ในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และการวิเคราะห์โครงการทางด้านการเกษตร


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ ความรู้ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
(๑) บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(๒) ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
(๓) การวิเคราะห์ออกแบบและจัดการระบบฐานข้อมูล
(๔) ภาษาโปรแกรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใซ้ในการพัฒนาระบบในระดับที่สามารถใช้ติดต่อกับ ฐานข้อมูลประเภท MySQL , SQL Server
(๕) การเขียนชุดคำสั่งสำหรับระบบงานประยุกต์ด้วยโปรแกรมภาษา เช่น HTML, PHP,
ASP, SQL Statement, Python
(๖) ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย อุปกรณ์ประกอบ และการจัดการระบบเครือข่าย
(๗) กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
(๘) ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์และระบบเครือข่าย


นักสำรวจดิน

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ ความรู้ ดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
(๑) บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(๒) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
(๓) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๔) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๕) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
(๖) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
(๗) การวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาที่ดิน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments