สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ส.ค. -6 ส.ค. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ส.ค. -6 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

ลิงค์: https://ehenx.com/15049/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครศรีธรรมราช (วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 ส.ค. – 6 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน-ทชกท ตำแหน่งพนักงานบริหารพัวไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการและสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที ๑๑ กันยายน ๒๕๖!0 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการและคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาท ๖๙๓!/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพอจางเปนพนักงานราชการประเภทพัวไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง (ช่างไฟฟ้า4ฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลปิ(ไฟฟ้า)/ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต)
๒.๒.๒ มีใบประกอบวิชาชีพครู ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับ อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 6 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments