กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ก.ค. -31 ส.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ก.ค. -31 ส.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15050/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ก.ค. – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท ทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพาณิชย์

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์

คุณวุฒิปริญญาโท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 


นิติกร

คุณวุฒิปริญญาตรี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชานิติศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพาณิชย์

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการิพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายใน และระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบข้อตกัลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้อง ผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงานการประชุม การประชุมระหว่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง 


นิติกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้านการปฏิบัติการ
(๑) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(๓) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นใน การดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ วินัย การร้องทุกข์ ร้องเรียน การพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประมวลจริยธรรม ละเมิด การอุทธรณ์ รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และ การบังคับคดี หรือการดำเนินคดีของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่าง ถูกต้อง
(๔) ปฏิบติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก,บุคคล หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ หรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎ่หมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ เข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการดำเนินการ งานของบุคคลหรือหน่วยงาน
 

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพาณิชย์

–    ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่าง ประเทศ และสารสนเทศการค้า (๗๐ คะแนน)
–    ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การแสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับ งานด้านการเจรจาการค้าระหว่าง ประเทศ (๗๐ คะแนน)
–    ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แปลและเรียบเรียงบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย) (๖๐ คะแนน) 


นิติกร

–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ – พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้[ขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แกไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ■.ศ. ๒๕๔๐
–    พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
–    พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่แก้!,ขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้[ขเพิ่มเติม
–    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. – 31 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments