สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง

ลิงค์: https://ehenx.com/14954/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต (วิทยาลัยเทคนิคถลาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคถลาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคถลาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครู ทดแทนอัตราว่างที่พนักงานราชการ ลาออก โดยให้ปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคถลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะบันอาศัย อำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไปการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

บริหารงานทั่วไป พนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู) คูรกิจการบิน

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาที่ ก.พ. พิจารณา รับรองแล้วในสาขาวิชา การบินและโลจิสติกส็/การจัดการธุรกิจการบิน/ธุรกิจการบิน/การท่องเทียวและบริการ (ธุรกิจการบิน) ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร
๒. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธี้ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น

บริหารงานทั่วไป พนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู) จ่างอากาศยาน

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิเทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาที่ ก.พ. พิจารณา รับรองแล้วในสาขาวิชา จ่างอากาศยาน/วิศวกรรมอากาศยาน/วิศวกรรมเครื่องกลอากาศยาน หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องด้านจ่างอากาศยาน ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร
๒. มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงอากาศยาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

บริหารงานทั่วไป พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) อาหารและโภชนาการ

๑. ได้รับวุฒิปริญญาตรี/หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วในสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน/โภชนบำบัด/โภชนวิทยา/เทคโนโลยี การจัดการและบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ ภายในระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ หนังสือรับรองสิทธึ๋ โดยต้องไต้รับอบุมืติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยเทคนิคถลาง ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 – 23 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments