สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ส.ค. -13 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ส.ค. -13 ส.ค. 2564 รวม 8 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล

ลิงค์: https://ehenx.com/15098/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ข่วุยนายข่างโยธา,นายข่างเขียนแบบ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: สตูล (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ส.ค. – 13 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๘ อัตรา
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการข้าราขการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) จังหวัดสตูล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยมี รายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ข่วุยนายข่างโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ผู้ช่วยนายข่างเขียนแบบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ข่วุยนายข่างโยธา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


ผู้ช่วยนายข่างเขียนแบบ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ ในสาชาวิชาหรือ ทางเทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรมเครื่องกล ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ เทคนิคสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม หรือใน สาชาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

๑. ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้
๒ เพศชาย
๓. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๔. มีหนังสือรับรองการทำงานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกล ขนาดเบาไม่ตากว่า ๕ ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิม ซึ่งการรับรองการทำงานจะต้องเป็นกรณีรับรองการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาจะต้องมีใบอนุญาตขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตามประเภทและชนิดทีกฎหมายกำหนดให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดังกล่าวจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาตามประกาศ ดังกล่าว
๕. มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ ๒ ขึ้นไป)


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

๑. ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ตากว่านี้
๒ เพศชาย
๓. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๔. มีหนังสือรับรองการทำงานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกล ขนาดกลางไม่ตากว่า๕ปีจากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิมซึ่งการรับรองการทำงานจะต้องเป็นกรณีรับรองการ ปฏิบัติงานที่ลูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ขับเครื่องจักรกลขนาดกลางจะต้องมีใบอนุญาตขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ลูกต้องตามกฎหมายและได้ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ดังกล่าวจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลางตามประกาศ ดังกล่าว
๕. มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ ๒ ขึ้นไป)


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

๑. ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ตากว่านี้
๒ เพศชาย
๓. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
๔.มีทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ปีโดยมีหนังสือรับรอง การทำงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม
๔. มีหนังสือรับรองการทำงานว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกล ขนาดหนักไม่ตากว่า ๕ ปี จากนายจ้างหรือหน่วยงานเดิม ซึ่งการรับรองการทำงานจะต้องเป็นกรณีรับรองการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ขับเครื่องจักรกลขนาดหนักจะต้องมีใบอนุญาตขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ตามประเภทและชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้ปฏิบัติงานในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ดังกล่าวจริง จึงจะถือว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดหนักตามประกาศ ดังกล่าว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ข่วุยนายข่างโยธา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างโยธาตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ตรง ตามหลักวิชาช่าง ๆ ความต้องการชองหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
๑.๒ ตรวจสอบ แก่ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปแบบและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ ถอดแบบ เพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๑.๔ ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแชม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับ มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
๑.๕ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในงานด้านช่าง
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและผิกอบรมเกี่ยวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่ ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
๒.๒ ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ ความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของ หน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๓ ประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และผู้มาติดต่องานด้านโยธา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจหรือความพึงพอใจ


ผู้ช่วยนายข่างเขียนแบบ

ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่าง เขียนแบบ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานลื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ต้านการปฏิบัติการ
๑.๑ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ 4านวิฟึวภร-รมบัครJฝ็ร้าง_ และงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสบุนงานออกแบบของหน่วยงานต่าง ๆ
๑.๒ ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์
๑.๓ ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคาและ นำไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์
๑.๔ ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๕ ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
๒. ด้านการบริการ
๒.๑ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดขอบแก่ ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
๒.๒ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการและให้ความ ช่วยเหลือในงานที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

มีหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง ตามที่ผู้บังลับบัญชากำหนด ตรวจเช็ดสภาพ เครื่องจักรกลให้มีสภาพที่จะปฏิบัติงานได้ตามปกติ รวมทั้งดูแลและบำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ เครื่องจักรกลคันที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

มีหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด ตรวจเช็คสภาพ เครื่องจักรกลให้มีสภาพที่จะปฏิบัติงานได้ตามปกติ รวมทั้งดูแลและบำรุงรักษา แกไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของ เครื่องจักรกลคันที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

มีหน้าที่ขับเครื่องจักรกลขนาดกลหนักชนิดใดชนิดหนึ่ง ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด ตรวจเช็ค สภาพเครื่องจักรกลให้มีสภาพที่จะปฏิบัติงานได้ตามปกติ รวมทั้งดูแลและบำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเครื่องจักรกลคันที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ (ขั้น ๑) ได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 – 13 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.074712380

ต่อ 1102-3 หรือทางเว็บไซด์ www.satunpao.go.th สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไม่มีสิทธสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID 2019) ขอให้ผู้สมัครสวมหน้ากากอนามัยในการสมัคร สอบ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.สตูล

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments