สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร

ลิงค์: https://ehenx.com/15099/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูสาระวิชาภาษาไทย,ครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: มุกดาหาร ( องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง การรับสมัครครูสาระวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา และครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลโดยสรรหาและเลือกสรร เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูสาระวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา และครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ให้แกโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิม ฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ตามโครงการขอรับการสนับสมุนครูหรือบุคลากร การศึกษา ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ ซึ่งได้มีการทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ กับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ลงนาม ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ระบุว่า องค์กรภาคี จะส่งเสริม สนับสมุน โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในการ สนับสมุนบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูสาระวิชาภาษาไทย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูสาระวิชาภาษาไทย

๓.๑.๑ มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(๑) ภาษาไทย
(๒) การสอนภาษาไทย
(๓) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(๔) ไทยคดีศึกษา

(๕) ไทยศึกษา
(๖) ภาษาและวรรณคดีไทย
(๗) วรรณคดีไทย
(๘) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(๙) ภาษาไทยและการสื่อสาร
(๑๐) การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
(๑๑) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างชาติ
(๑๒) ภาษาไทยธุรกิจ
(๑๓) สาขาวิชาเอกคู่ในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกภาษาไทย
(๑๔) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกตามข้อ (๑)-(๑๓) (๑๕) คุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ซึ่ง คุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนวันสมัคร
๓.๑.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาต จากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/๒๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อยู่ก่อน หรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และในวันทำสัญญาจ้าง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน ที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ


ครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๓.๒.๑ มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา เฉพาะกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(๑) ภาษาอังกฤษ
(๒) การสอนภาษาอังกฤษ
(๓) วิธีสอนภาษาอังกฤษ
(๔) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
(๕) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
(๖) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(๗) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
(๘) วรรณคดีอังกฤษ
(๙) วรรณคดีภาษาอังกฤษ
(๑๐) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(๑๑) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
(๑๒) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(๑๓) การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)
(๑๔) ภาษาอังกฤษชั้นสูง

(๑๕) การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ (๑๖) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
(๑๗) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(๑๘) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
(๑๙) ภาษาอังกฤษศึกษา
(๒๐) ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว
(๒๑) กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกตามข้อ (๑)-(๒๐) (๒๒) คุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. กำหนดเป็นคุณสมบัดิเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ทั้งนี้ คุณวุฒิดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันว่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อนวันสมัคร
๓.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือเอกสารที่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบหรืออนุมัติออกใบอนุญาต จากคุรุสภาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ ๕๑๐๒.๑/๒๖๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อยู่ก่อน หรือไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย และในวันทำสัญญาจ้าง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน ที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ครูสาระวิชาภาษาไทย

๑.๓.® ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในตำแหน่งที่รับสมัคร อำนวย ความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑.๓.๒ จัดอบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิคมที่ดีงาม และ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๓.๓ ปฏิบติงานวิชาการของศูนย์การเรียนรู้ ยกระดับผลสัมฤทธี้การศึกษาให้สูงขึ้น และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
๑.๓.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษา และรวบรวมข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
๑.๓.๕ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนา ผู้เรียนตามศักยภาพให้ตรงกับความสามารถของผู้เรียน
๑.๓.๖ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิด Best Practice ของสถานศึกษา
๑.๓.๗ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆ อย่าง เหมาะสม มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผู้เรียน และมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

๑.๓.๘ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และมี จรรยาบรรณของวิชาชีพ
๑.๓.๙ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท/คน/เดือน
๑.๕ ระยะเวลาการจ้าง ใหัเป็นไปตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕


ครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเสือกสรรในตำแหน่ง ครูสาระวิชาภาษาไทย ระดับ มัธยมศึกษา และครูสาระวิชาภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา สามารถขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 10 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการสมัครสอบได้ ทางเว็บไซต์ www.mukdahanpao.go.th

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.มุกดาหาร

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments