สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ส.ค. 2564

สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย

ลิงค์: https://ehenx.com/15100/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ(ด้านกฎหมาย)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 24,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงราย (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เขี่ยวชาญพิเศษ)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (เพิ่มเติมฉบับที ๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านกฎหมาย) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ ข้อ ๑๖ และ๒๑ แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเขียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จีงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ)ในตำแหน่งดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านกฎหมาย)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 24400- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านกฎหมาย)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง นิติศาสตร์กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง นิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
๓. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง นิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
๔. และเคยรับราชการในระดับตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าระดับ ๙ ขึ้นไป
๕. หรือมีประสบการณ์และผลงานในการบริหารงานภาคเอกชนอันเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการหรือ วงการที่เกี่ยวช้องกับภารกิจชององค์การบริหารส่วนจังหวัดในด้านกฎหมาย มาไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ด้านกฎหมาย)

เป็นที่ปรึกษาทำความเห็นทางกฎหมาย เสนอแนะแนวทางพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาในการบริหาร จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและประชาชนภายใต้การดำเนินการที่เป็นไปตามกฎหมายกำหนด ดังนี้
๑. การใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงรายหลังเก่า ได้แก่
ต.๑ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.๒๔ (บางส่วน) เป็นอาคารแสดงนิทรรศการของ ศิลปินแห่งขาติเมืองเชียงรายและพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้แผ่นดินไหว
ต.๒ ศูนย์วัฒนธรรมนิทัศน์และพิพิธภัณฑ์เมืองเขียงราย ๗๔๐ ปี
ต.๓ ร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ต.๔ ที่ดินบริเวณลานธรรม ลานศิลป็ ถิ่นพญาเม็งราย
๒. การใช้ประโยชน์อาคารท่าเทียบเรือเชียงของ (ท่าเรือบั๊ค)
๓. การก่อสร้างอาคารรุกลํ้าที่สาธารณะและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการจัดหาประโยชน์ที่ดินแปลง ป่าช้าสบรวก หมู่ที่ ๑ อำเภอเขียงแสน
๔. การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินบริเวณ ตำบลเวียง อำเภอเมือง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๘๙ วา
โฉนดเลขที่ ๑๙๐ เล่ม ๒ หน้า ๙๐ (อภิพลาช่าเดิม)

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพรัอม หลักฐาน ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๓ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขียงราย ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 5 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.เชียงราย

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments