สอบท้องถิ่น อบจ.อุทัยธานี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

สอบท้องถิ่น อบจ.อุทัยธานี  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-10 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น อบจ.อุทัยธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15097/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น อบจ.อุทัยธานี เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อาศัยอำนาจตามความในขอ ๑๘ และขอ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการขาราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเ-กี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗    จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยครู

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยครู

๑. มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา หรือทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก,จ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบได้ขึ้นไป มีสาขา วิชาเอก ดังนี้
(๑) ภาษาไทย
(๒) การสอนภาษาไทย
(๓) ภาษาไทยศึกษา
(๔) วรรณคดีไทย
(๕) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(๖) วิธีสอนภาษาไทย
(๗) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
(๘) การสื่อสารภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง
(๙) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีสาขาวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกที่กำหนด ตามข้อ ๑ – ๘
๒. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดย คุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพ ครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจ่ากคุรุสภาอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบเพื่อสรรหา และเลือกสรร และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมอายุใช้ได้จนถึงว้นที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น พนักงานจ้างภารกิจ ตำแหน่ง ครูช่วยสอน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยครู

ปฏิบัติหน้าพื่และความรับติดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนาผู้เรียน การอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
๓. ลักษณะงานุหี่ปฏิบัติ
๑. ด้านการจัดการเรียนการสอน
๑.๑ นำผลการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดหรือผลการ เรียนรู้ มาใช้ในการจัดทำรายวิชา และออกแบบหน่วยการเรียนรู้
๑.๒ ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมี ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร
๑.๓ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และส่งเสริมการ เรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๑.๑.๕ วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสม และ สอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้
๒. ด้านบริหารจัดการชั้นเรียน
๒.๑ จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการคิด ทักษะชีวิต และ พัฒนาผู้เรียน
๒.๒ ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการศึกษาและรวบรวม ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
๒.๓ อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงาม
๓. ด้านการพัฒนาตนเอง
พัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ด้วยวิธีการต่างๆอย่าง เหมาะสม และมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตสำนึกความรับผิดชอบ ในวิชาชีพครูและมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.อุทัยธานี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สอบท้องถิ่น อบจ.อุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 – 10 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.อุทัยธานี

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments