Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พนักงานราชการเฉพาะกิจ

ลิงค์: https://ehenx.com/14955/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์,นักพัฒนาสังคม,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -18,000
อัตราว่าง: 406
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสงค์จะสรรหาบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เห็นชอบแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลัง และกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (C0VID-19) และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๐๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 152 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักพัฒนาสังคม

อัตราว่าง : 102 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 76 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 76 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักสังคมสงเคราะห์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเคียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาชาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์


นักพัฒนาสังคม

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์


นิติกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักสังคมสงเคราะห์

(๑) ลงพื้นที่ด้นหาข้อเท็จจริง สำรวจ สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบัาน ติดตาม เพื่อรวบรวมข้อมูล ริเคราะห์สภาพปัญหารายครัวเรือน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้นของประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อวินิจฉัยและให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน รวมทั้งจัดทำ และบันทึกข้อมูลลงในสมุดพกครอบครัว
(๒) ให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ และให้บริการสวัสดิการสังคม รวมทั้งการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ เบื้องดันให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางตามสถานการณ์และสภาพปัญหารายครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง สิทธิสวัสดิการและบริการทางสังคมขั้นพื้นฐานจากภาครัฐตามที่กำหนด
(๓) รวบรวม จัดเก็บข้อมูล จัดทำเอกสารและรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์และสภาพปัญหารายครัวเรือน และชุมชน เพื่อใช้ประกอบการจัดจำแนกกลุ่มผู้ประสบปัญหาและกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา เกิดผลสัมฤทธิ้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
(๔) วางแผนการปฏิบัติงานและประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ เข่น อาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม เป้าหมาย เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ๋ตามที่กำหนด
(๕) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคล ภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับแนวทางการ ปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการและบริการทางสังคมต่างๆ เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินงานและสามารถให้การช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(๖) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ตามภารกิจงานชองกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักพัฒนาสังคม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

(๑) ดำเนินการคัดกรองข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เข่น ฐานข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมของ พม. ฐานข้อมูลผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ TPMAP เป็นด้น เพื่อใช้ในการกำหนดแผนการปฏิบัติงาน การลงพื้นที่สำรวจ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลประชาชนกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดความคุ้มค่า
(๒) ร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่ด้นหาข้อเท็จจริง สำรวจ สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม เพื่อรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหารายครัวเรือน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้นของประชาชน กลุ่มเปราะบาง เพื่อวินิจฉัยและให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน รวมทั้งจัดทำและบันทึกข้อมูลลงในสมุดพกครอบครัว
(๓) สำรวจ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำเอกสารและรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์และสภาพ ปัญหารายครัวเรือนและชุมชน เพื่อใช้ประกอบการจัดจำแนกกลุ่มผู้ประสบปัญหาและกำหนดแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตครัวเรือนให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา เกิดผลสัมฤทธี้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนและให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ เบื้องต้นแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการซ้นพื้นฐานจากภาครัฐตามที่กำหนด
(๕) รวบรวม จัดเก็บข้อมูล สถิติผลการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน รวมทั้งจัดเวทีสรุปบทเรียน เพื่อถอดบทเรียนและจัดการ องค์ความรู้ (KM) ที่ได้จากการดำเนินโครงการ และจัดทำคู่มือการดำเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป
(๖) วางแผนการปฏิบัติงาน ประสานความร่วมมือ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการแก1บุคคล และภาคีเครือข่ายต่างๆ เข่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธตามที่กำหนด
(๗) ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมตามภารกิจงานของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(๑) ปฏิบัติงานด้านข้อมูล การตรวจสอบ การนำเข้า วิเคราะห์รายการข้อมูล แก้ไขปัญหาด้านข้อมูล และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศตามภารกิจงานโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางราย ครัวเรือน และภารกิจอื่นๆ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแผนงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
(๒) เตรียมข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และติดตามความคืบหน้าในการจัดส่งข้อมูลตามที่ได้รับ การร้องขอ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใซ้งานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตาม วัตถุประสงค์
(๓) ร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่ล้นหาข้อเท็จจริง สำรวจ สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม เพื่อ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหารายครัวเรือน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้นของประชาชนกลุ่ม เปราะบาง เพื่อวินิจฉัยและให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน รวมทั้งจัดทำและบันทึกข้อมูลลงในสมุดพกครอบครัว
(๔) ส่งเสริม สนับสบุน และให้คำปริกษาแนะนำเกี่ยวกับการใข้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูล กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และฐานข้อมูลอื่นๆ ตามภารกิจงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ไห้แก,เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และภาคืเครือข่ายต่างๆ เข่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่นและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูลกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และข้อมูลอื่นๆ ให้เป็นไปตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยบนระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และวิธีการป้องกันการกระทำที่เป็นภัยคุมคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรักษาและล้มครอง ความปลอดภัยของข้อมูล Website และป้องกันการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงวิเคราะห์ แก้ไข ให้ข้อมูลและข้อเท็จจริง ในกรณีข่าวนิดเบือน ข่าวปลอมของหน่วยงาน
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นิติกร

(๑) เสนอความเห็นในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ สังกัดกระทรวง พม. ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home) เพื่อให้การดำเนินงานด้านกฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประสบความสำเร็จ
(๒) ร่วมปฏิบัติงานลงพื้นที่ค้นหาข้อเท็จจริง สำรวจ สัมภาษณ์ สอบประวัติ เยี่ยมบ้าน ติดตาม เพื่อรวบรวม ข้อมูลวิเคราะห์สภาพปัญหารายครัวเรือน และประเมินสภาวะทางสังคมเบื้องต้นของประชาชนกลุ่มเปราะบาง เพื่อวินิจฉัยและให้บริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายในระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่มและชุมชน รวมทั้งจัดทำ และบันทีกข้อมูลลงในสมุดพกครอบครัว
(๓) ส่งเสริม สนับสนุน และให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสวัสดิการ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจงานโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง รายครัวเรือนให้แก่ประขาชนกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น อาสาสมัครพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ร่วมปฏิบัติงานในฐานะทีมสหวิชาชีพในการให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงานด้านคดีความ/ ข้อร้องเรียนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดและงานวินัย ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ สังกัดกระทรวง พม. ภายใต้ แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home)
(๕) ปฏิบ้ติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ]  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 ก.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [พนักงานราชการเฉพาะกิจ ]

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments