กระทรวงอุตสาหกรรม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ สุพรรณบุรี] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.ค. -20 ก.ค. 2564

กระทรวงอุตสาหกรรม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ สุพรรณบุรี] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.ค. -20 ก.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงอุตสาหกรรม พนักงานราชการเฉพาะกิจ สุพรรณบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/14912/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ก.ค. – 20 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการอุตสาหกรรม

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการอุตสาหกรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการอุตสาหกรรม

1.สำรวจ รวมรวม รายงานสภาพปัญหาและความต้องการของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รวมทั้งติดตามการลงข้อมูลของสถานประกอบการผ่านระบบต่าง ๆ ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง
2.สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติภาคอุตสาหกรรม ความเคลื่อนไหวภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ และข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
3.สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ และปรับปรุงฐานข้อมูลในกำกับดูแลให้เป็นปัจจุบัน เช่น พระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติแร่ที่เกี่ยวข้อง
4.ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นสถานประกอบการในการจดทะเบียนเครื่องจักรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุน การจัดการมลพิษทางน้ำและอากาศ การขออนุญาตกากอุตสาหกรรม วัตถุอันตราย การพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว Green Industry การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
5.ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นกับผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเตรียมธุรกิจสู่ยุค Next Normal เช่น การดำเนินธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)
6.ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ผ่านช่องทางต่าง ๆ
7.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ สุพรรณบุรี]  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 – 20 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงอุตสาหกรรม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ สุพรรณบุรี]

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments