กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ค. -9 ก.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กศน.

ลิงค์: https://ehenx.com/14693/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: แม่ฮ่องสอน (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ก.ค. – 9 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแนห่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 คำสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 เมษายน 2560 ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.4/8818 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง การจัดสรรอัตราพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานจัดการงานทั่วไป

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ การคลัง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานสารบรรณ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
 2. ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับ การประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
 3. ร่วมจัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 4. ร่วมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา
 5. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน
 6. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรของหน่วยงานให้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด
 7. ปฏิบัติหรือร่วมปฏิบัติงานของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ด้านการวางแผน

วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบและร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

3. ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
 2. ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ด้านการบริการ

สนับสนุนการตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ

วิชาที่สอบ

 • ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 • กฎหมาย และระเบียบว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
 • ความรู้เกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและความมั่นคงของชาติ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 98/1 ถ.ขุนลุมประพาส อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน58000 ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 – 9 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments