Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 พ.ย. 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลิงค์: https://ehenx.com/15683/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล เป็นพนักงานราชการทดแทนอัตราที่ว่างลง จำนวน ๒ อัตรา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง และ ข้อ ๑๑ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการ เลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
๒. มีความรู้ความเข้าใจและมีความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปภายใน หน่วยงานรวมถึงการเขียนหนังสือราชการ
๓. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office รวมทั้งโปรแกรม สำเร็จรูปทางสถิติและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ใน ระดับพอใช้
๔. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดหรือติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานต่าง ๆ ได้
๕. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
๖. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน และเก็บรักษาความลับได้ดี
๗. มีวุฒิภาวะและความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
๘. หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านการบริหารทั่วไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


นักวิชาการศึกษา

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
๒. มีอายุ ๒๐- ๓๕ ปี
๓. มีความสามารถในด้านการใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
๔. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
๕. สามารถนำชมสถานที่ บรรยายข้อมูลวิชาการ และเป็นวิทยากรได้
๖. มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการทำงาน และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
๗. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๘. เป็นผู้ใฝ่รู้ และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
๙. มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๑๐. หากมีประสบการณ์การทำงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา และการดำเนินงานการจัดทำ วารสารทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 พ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments