Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 22 พ.ย. -28 พ.ย. 2564

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/15682/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (อาคารกระทรวงการคลัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 พ.ย. – 28 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลึอกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อใปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบ้ตงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังนี้
(๑) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการบัญซี
(๒) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจำยเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
(๔) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายในการบริหารงานของ ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบ ผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใชัเฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ๑๒. เกณฑ์การตัดสิน

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง > ข่าวสมัครงาน โดยผู้สมัคร กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบด้วนสมบูรณ์ และลงลายมือขื่อด้วยตนเอง
๕.๒ กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ ๕.๑ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ 

อาคารกระทรวงการคลัง อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 28 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

 ให้วงเล็บมุมชองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และใบสมัครจะต้องล่งถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในเวลาราชการ (เวลา ๑๖.๓๐ น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือ ส่งถึงสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเข่นเดียวกัน

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments