สำนักงานประกันสังคม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นราธิวาส] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-7 ก.ค. 2564

สำนักงานประกันสังคม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นราธิวาส] เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-7 ก.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคม พนักงานราชการเฉพาะกิจ นราธิวาส

ลิงค์: https://ehenx.com/14692/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นราธิวาส (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ด้วยจังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงาน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการแรงงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.ด้านสิทธิประโยชน์
1.1 การวินิจฉัยประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
1.2 การรับคำร้องและวินิจฉัยสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่อยู่นอกข่ายคุ้มครองของกองทุนเงินทดแทน
1.3 การเปลี่ยนแปลงคำสั่งหรือคำวินิจฉัยปิดเรื่องหรือรื้อฟื้นเรื่องการรับสมัครส่งตัวลูกจ้างผู้ประกันตนเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และด้านอาชีพ
1.4 การตรวจเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ
1.5 การจัดทำเอกสารการรับสิทธิประโยชน์พร้อมจัดทำรายงาน การอุทธรณ์การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านสิทธิประโยชน์
1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านทะเบียนและประสานการแพทย์
2.1 การรับและตรวจแบบขึ้นทะเบียนลูกจ้าง ผู้ประกันตน
2.2 การบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนลูกจ้าง การจัดการฐานข้อมูลลูกจ้าง ผู้ประกันตน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
2.3 การออกบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
2.4 การบันทึกข้อมูลการนำส่งเงินสมทบ การจัดการฐานข้อมูลเงินสมทบและฐานข้อมูลระบบบริการทางการแพทย์
2.5 การประสานสถานพยาบาล การอุทธรณ์ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านทะเบียนและบริการทางการแพทย์ การออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์
2.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3. ด้านเงินสมทบและการตรวจสอบ
3.1 ชี้แจง ให้คำแนะนำสถานประกอบการหรือนายจ้างให้ขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
3.2 การรับและตรวจแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง การกำหนดรหัสประเภทกิจการ เลขที่บัญชี อัตราเงินสมทบ วันที่มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบ
3.3 การคำนวณเงินสมทบและออกใบประเมินเงินสมทบ
3.4 การออกหนังสือแจ้งผลการขึ้นทะเบียนให้นายจ้าง และจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการนำส่งเงินสมทบ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ
3.5 การบันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนนายจ้าง การจัดการฐานข้อมูลทะเบียนนายจ้าง
3.6 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนของนายจ้าง การดำเนินคดี การเปรียบเทียบปรับ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.7 การจัดเก็บเงินสมทบ
3.8 การตรวจสอบสถานประกอบการ การตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง การออกใบประเมินเงินสมทบประจำปีประจำงวด การออกใบแจ้งเงินสมทบจากการรายงานค่าจ้างและจากการตรวจบัญชีค่าจ้าง การจัดเก็บแฟ้มนายจ้าง การคืนเงินสมทบ
3.9 การตรวจสอบติดตามเร่งรัดเงินสมทบค้างชำระ การสอบทรัพย์เพื่อยึด อายัด ขายทอดตลาดและตัดหนี้สูญ
3.10 การเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง การอุทธรณ์ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนด้านเงินสมทบ
3.11 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการแรงงาน

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป -ความรู้งานสารบรรณ -ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ 2. ความรู้เกี่ยวกับงานประกันสังคม -ด้านสิทธิประโยชน์ -ด้านทะเบียนและประสานการแพทย์ -ด้านเงินสมทบและการตรวจสอบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานประกันสังคม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นราธิวาส]  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเอง ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 7 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานประกันสังคม [พนักงานราชการเฉพาะกิจ นราธิวาส]

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments