กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2564 (ปรับปรุง 20 พ.ค. 64)


ฝากประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2564 (ปรับปรุง 20 พ.ค. 64)

ลิงค์: https://ehenx.com/14205/ หรือ
เรื่อง:


กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2564 (ปรับปรุง 20 พ.ค. 64)

สพฐ. ส่งหนังสือด่วนที่สุด แจ้งประกาศรับสมัครวันศุกร์ 28 พ.ค. 64 รับสมัคร 4-10 มิ.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาค ก และ ภาค ข 28 มิ.ย. 64

ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2361 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สักงัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 มีรายละเอียดดังนี้

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 973 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) ได้แจ้งกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 และตามหนังสือที่อ้างถึง 2 (หนังสือสำนักงานคณะรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1914 ลงวันที่ 15 เมษายน 2564) แจ้งชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย มาเพื่อทราบความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังสำหรับการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 8 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564) ดังนั้น เพื่อเป็นการบริหารอัตรากำลังให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สังกัดสำนักงานคณะรกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

 1. ประกาศรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
 2. รับสมัคร วันศุกร์ที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564
 4. ประเมินจากการสอบข้อเขียน 
  1. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564
  2. ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2546
 5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
 6. ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตามวันและเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส.ศ.ศ. กำหนด (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564)
 7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตามวันและเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ส.ศ.ศ. กำหนด (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564)

หมายเหตุ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน กพง.ที่ ศธ 0206.6/ว14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 

เวลา 09.00-11.30 น. วิชาที่สอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เวลา 13.00-14.30 น. วิชาที่สอบ ทักษะภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม 50 คะแนน

เวลา 15.30-16.30 น. วิชาทีส่อบ ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี คะแนนเต็ม 50 คะแนน

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564

เวลา 09.00-11.30 น. วิชาที่สอบ มาตรฐานความรู้ในเนื้อาหวิชาที่สอน (วิชาเอก) คะแนนเต็ม 100 คะแนน

เวลา 13.00-14.30 น. วิชาที่สอบ มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน คะแนนเต็ม 75 คะแนน

เวลา 15.30-16.00 น. วิชาที่สอบ ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา คะแนนเต็ม 25 คะแนน

ไฟล์แนบ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments