สอบท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

สอบท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ลิงค์: https://ehenx.com/13844/ หรือ
เรื่อง:


สอบท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.)

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)
ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙กุมภาพันธ์๒๕๖๔ ในตำแหน่งต่าง ๆ โดยรับสมัครเป็นกลุ่มภาค/เขต จำนวน ๑๐ กลุ่มภาค/เขต ตามตำแหน่งและอัตราที่ว่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละกลุ่มภาค/เขต โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น
บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว,ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอน ครบล้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) อาศัยอำนาจตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๔ ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๔ และ ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๔ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ จึงมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแช่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแช่งขัน รายกลุ่มภาค/เขต และตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้
ผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบในการสมัครสอบครบล้วน ตามช่องทางการชำระเงินในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบ ตามประกาศนี้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการสมัครสอบและการชำระเงินทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๗๒๒-๒๒๒๒ และจัดส่งหลักฐาน ซึ่งได้แก่ หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตร ประจำตัวทหารกองประจำการ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักที่ชัดเจนและ ยังไม่หมดอายุ ทาง E-Mail ะ bcm_helpdesk@scb.co.th ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ หากไม่ดำเนินการ ตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิการสมัครสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ ในครั้งนี้
ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบถูกต้อง ตามช่องทางการชำระเงินภายในวันและเวลาที่ประกาศรับสมัครสอบกำหนด จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้าสอบแช่งขันฯ เพิ่มเดิม โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผ้มีสิทธิสอบแช่งขันเพิ่มเดิม พร้อมวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ได้ทางอินเทอร์เน็ต ทีเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com หรือเว็บไซต์ http://www.dla.go.th ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครั้งนี้ได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ตรวจสอบ และรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏ ภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงหรือไม่เป็นไป ตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบท้องถิ่น 2564

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

กลุ่มภาค เหนือ เขต 1

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กลุ่มภาค เหนือ เขต 2

กลุ่มภาค กลาง เขต 1

กลุ่มภาค กลาง เขต 2

กลุ่มภาค กลาง เขต 3

กลุ่มภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1

กลุ่มภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2

กลุ่มภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3

กลุ่มภาค ใต้ เขต 1

กลุ่มภาค ใต้ เขต 2

ไฟล์แนบ 1 | แหล่งที่มา

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments