breaking news

สอบท้องถิ่น 2564 อัตราตำแหน่งว่างแต่ละภาค เขต

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น 2564 อัตราตำแหน่งว่างแต่ละภาค เขต

ลิงค์: https://ehenx.com/12668/ หรือ
เรื่อง:

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


สอบท้องถิ่น 2564 อัตราตำแหน่งว่างแต่ละภาค เขต

ตำแหน่งเหนือ 1เหนือ 2กลาง 1กลาง 2กลาง 3อีสาน 1อีสาน 2อีสาน 3ใต้ 1ใต้ 2รวม
1. เจ้าพนักงานธุรการ7211930118811238146
2. เจ้าพนักงานทะเบียน11111229
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี19244162312923214566361
6. เจ้าพนักงานพัสดุ18616378323518155572447
7. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้972881112167
8. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์121127
9. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว1111217
10. เจ้าพนักงานการเกษตร2114
13. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ1121111210
15. เจ้าพนักงานสาธารณสุข1023133323154111131174
16. พยาบาลเทคนิค112
23. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข111126
24. สัตวแพทย์12211112112
25. นายช่างโยธา781099813285854362152151995
26. นายช่างเขียนแบบ312105483816877
27. นายช่างสำรวจ51841268666778
28. นายช่างผังเมือง21211119
29. นายช่างเครื่องกล222118
30. นายช่างไฟฟ้า152221132120
31. เจ้าพนักงานประปา36511332221873
34. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน1121117
36. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน112
37. เจ้าพนักงานเทศกิจ11231114115
38. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย11393037319644349259
39. นักจัดการงานทั่วไป111111118
40. นักทรัพยากรบุคคล122811131323
41. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน25251124325
42. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร111115
43. นิติกร394837544855
45. นักวิชาการเงินและบัญชี11101721171871569131
46. นักวิชาการคลัง11121129
48. นักวิชาการพัสดุ266121119
49. นักวิชาการตรวจสอบภายใน2112118
51. นักประชาสัมพันธ์112116
52. นักพัฒนาการท่องเที่ยว2114
54. นักวิชาการเกษตร6414217
58. นักวิชาการสาธารณสุข1214126219
64. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม1114119
72. นายสัตวแพทย์112
74. วิศวกรรมโยธา172820282394122517183
75. สถาปนิก238212422
76. นักผังเมือง1141119
81. นักพัฒนาชุมชน12211113315
83. นักสังคมสงเคราะห์121116
84. นักวิชาการศึกษา1141211213
85. บรรณารักษ์22
87. นักสันทนาการ2125
88. นักพัฒนาการกีฬา22
90. นักจัดการงานเทศกิจ12111118
91. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย113211213116
92. ครูผู้ดูแลเด็ก401057481784638386182643
93. ครูผู้ช่วย(อังกฤษ)411215115
94. ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์)152911111334
95. ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์)98431114435
96. ครูผู้ช่วย (เคมี)314
98. ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา)1111127
99. ครูผู้ช่วย (พลศึกษา)13318
100. ครูผู้ช่วย (ศิลปะ)412123215
101. ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์)3415316
102. ครูผู้ช่วย (ดนตรี)21111219
103. ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์)11221114114
104. ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย)2821281822254525176
105. ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา)32125215
106. ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน)1515315
107. ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย)3151522126122512113
109. ครูผู้ช่วย (เกษตร)11215
110. ครูผู้ช่วย (คหกรรม)1134110
112. ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล)1181112
113. ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย)141118
114. ครูผู้ช่วย (เทคโนโลยีทางการศึกษา)123
115. ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)21115
116. ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล)112
117. ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว)1113
รวม2866085087294153351922526336254583
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments