สอบท้องถิ่น 2564 อัตราตำแหน่งว่างแต่ละภาค เขต

สอบท้องถิ่น 2564 อัตราตำแหน่งว่างแต่ละภาค เขต

ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น 2564 อัตราตำแหน่งว่างแต่ละภาค เขต

ลิงค์: https://ehenx.com/12668/ หรือ
เรื่อง:

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


สอบท้องถิ่น 2564 อัตราตำแหน่งว่างแต่ละภาค เขต

ตำแหน่ง เหนือ 1 เหนือ 2 กลาง 1 กลาง 2 กลาง 3 อีสาน 1 อีสาน 2 อีสาน 3 ใต้ 1 ใต้ 2 รวม
1. เจ้าพนักงานธุรการ 7 21 19 30 11 8 8 11 23 8 146
2. เจ้าพนักงานทะเบียน 1 1 1 1 1 2 2 9
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 19 24 41 62 31 29 23 21 45 66 361
6. เจ้าพนักงานพัสดุ 18 61 63 78 32 35 18 15 55 72 447
7. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 9 7 28 8 11 1 2 1 67
8. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 2 1 1 2 7
9. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 1 1 1 2 1 7
10. เจ้าพนักงานการเกษตร 2 1 1 4
13. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 1 2 1 1 1 1 2 10
15. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 10 23 13 33 23 15 4 11 11 31 174
16. พยาบาลเทคนิค 1 1 2
23. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 1 1 1 2 6
24. สัตวแพทย์ 1 2 2 1 1 1 1 2 1 12
25. นายช่างโยธา 78 109 98 132 85 85 43 62 152 151 995
26. นายช่างเขียนแบบ 3 12 10 5 4 8 3 8 16 8 77
27. นายช่างสำรวจ 5 18 4 12 6 8 6 6 6 7 78
28. นายช่างผังเมือง 2 1 2 1 1 1 1 9
29. นายช่างเครื่องกล 2 2 2 1 1 8
30. นายช่างไฟฟ้า 1 5 2 2 2 1 1 3 2 1 20
31. เจ้าพนักงานประปา 3 6 5 11 3 3 2 22 18 73
34. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 1 1 2 1 1 1 7
36. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 1 1 2
37. เจ้าพนักงานเทศกิจ 1 1 2 3 1 1 1 4 1 15
38. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 11 39 30 37 31 9 6 4 43 49 259
39. นักจัดการงานทั่วไป 1 1 1 1 1 1 1 1 8
40. นักทรัพยากรบุคคล 1 2 2 8 1 1 1 3 1 3 23
41. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 5 2 5 1 1 2 4 3 25
42. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 1 1 1 1 5
43. นิติกร 3 9 4 8 3 7 5 4 4 8 55
45. นักวิชาการเงินและบัญชี 11 10 17 21 17 18 7 15 6 9 131
46. นักวิชาการคลัง 1 1 1 2 1 1 2 9
48. นักวิชาการพัสดุ 2 6 6 1 2 1 1 19
49. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 1 1 2 1 1 8
51. นักประชาสัมพันธ์ 1 1 2 1 1 6
52. นักพัฒนาการท่องเที่ยว 2 1 1 4
54. นักวิชาการเกษตร 6 4 1 4 2 17
58. นักวิชาการสาธารณสุข 1 2 1 4 1 2 6 2 19
64. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 1 1 4 1 1 9
72. นายสัตวแพทย์ 1 1 2
74. วิศวกรรมโยธา 17 28 20 28 23 9 4 12 25 17 183
75. สถาปนิก 2 3 8 2 1 2 4 22
76. นักผังเมือง 1 1 4 1 1 1 9
81. นักพัฒนาชุมชน 1 2 2 1 1 1 1 3 3 15
83. นักสังคมสงเคราะห์ 1 2 1 1 1 6
84. นักวิชาการศึกษา 1 1 4 1 2 1 1 2 13
85. บรรณารักษ์ 2 2
87. นักสันทนาการ 2 1 2 5
88. นักพัฒนาการกีฬา 2 2
90. นักจัดการงานเทศกิจ 1 2 1 1 1 1 1 8
91. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 3 2 1 1 2 1 3 1 16
92. ครูผู้ดูแลเด็ก 40 105 74 81 78 46 38 38 61 82 643
93. ครูผู้ช่วย(อังกฤษ) 4 1 1 2 1 5 1 15
94. ครูผู้ช่วย (คณิตศาสตร์) 1 5 2 9 1 1 1 11 3 34
95. ครูผู้ช่วย (วิทยาศาสตร์) 9 8 4 3 1 1 1 4 4 35
96. ครูผู้ช่วย (เคมี) 3 1 4
98. ครูผู้ช่วย (สังคมศึกษา) 1 1 1 1 1 2 7
99. ครูผู้ช่วย (พลศึกษา) 1 3 3 1 8
100. ครูผู้ช่วย (ศิลปะ) 4 1 2 1 2 3 2 15
101. ครูผู้ช่วย (นาฏศิลป์) 3 4 1 5 3 16
102. ครูผู้ช่วย (ดนตรี) 2 1 1 1 1 2 1 9
103. ครูผู้ช่วย (คอมพิวเตอร์) 1 1 2 2 1 1 1 4 1 14
104. ครูผู้ช่วย (ปฐมวัย) 28 21 28 18 2 2 2 5 45 25 176
105. ครูผู้ช่วย (ประถมศึกษา) 3 2 1 2 5 2 15
106. ครูผู้ช่วย (ภาษาจีน) 1 5 1 5 3 15
107. ครูผู้ช่วย (ภาษาไทย) 3 15 15 22 12 6 1 2 25 12 113
109. ครูผู้ช่วย (เกษตร) 1 1 2 1 5
110. ครูผู้ช่วย (คหกรรม) 1 1 3 4 1 10
112. ครูผู้ช่วย (ดนตรีสากล) 1 1 8 1 1 12
113. ครูผู้ช่วย (ดนตรีไทย) 1 4 1 1 1 8
114. ครูผู้ช่วย (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 1 2 3
115. ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์) 2 1 1 1 5
116. ครูผู้ช่วย (การวัดและประเมินผล) 1 1 2
117. ครูผู้ช่วย (จิตวิทยาและการแนะแนว) 1 1 1 3
รวม 286 608 508 729 415 335 192 252 633 625 4583
ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments