สอบท้องถิ่น ให้ใช้ผลสอบภาค ก. ก.พ. แทนการสอบภาค ก. ท้องถิ่นได้


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น ให้ใช้ผลสอบภาค ก. ก.พ. แทนการสอบภาค ก. ท้องถิ่นได้

ลิงค์: https://ehenx.com/11376/ หรือ
เรื่อง:


สอบท้องถิ่น ให้ใช้ผลสอบภาค ก. ก.พ. ได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” ให้ใช้ผลการสอบภาค ก. ก.พ. แทนการสอบภาค ก. ท้องถิ่นแทนได้ คนที่ไม่มีภาค ก ก.พ.จัดสอบ ภาค ก. ท้องถิ่น โดยใช้หลักสูตรการสอบเดียวกับ ภาค ก. ก.พ.

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่น เพื่อปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พัมนาระบบการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปให้เป็นมาตรฐานดียวกันตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 พฦฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2544 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการมาตรรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14)”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 (1) ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 9 (1) หลักสูตรการสอบแข่งขน อย่างน้อยต้องมี 3 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้หนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ.

ในกรณีที่หน่วยจัดสอบแข่งขันใดมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการอาจทความตกลงกับ ก.ถ. เพื่อจัดสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ได้ ภายใต้หลักสูตรการสอบแข่งขันและหลักเกณฑ์ตัดสินการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ. สำหรับบุคคลที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. โดยผลการสอบแข่งขันให้ใช้ได้เฉพาะการสอบแข่งขันและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนั้นของหน่วยจัดสอบแข่งขันนั้น”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

“ข้อ 14 การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผลงาน ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณธรรม และจริยธรรม และประวัติรับราชการ

การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นให้เลื่อนและแต่งตั้งจากผู้สอบแข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้หรือผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนั้น

การเลื่อนพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งประเภทอื่นเพื่อเปลี่ยนสายงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ต้อง่านหลักสูตรการอบรมตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด ในกรณีผู้ที่ยังไม่ผ่านหลักสูตรการอบรมจะต้องเข้ารับการอบรมภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เว้นแต่ไม่อาจเข้ารับการอบรมภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ให้เข้ารับการอบรมในโอกาสแรกที่สามารถเข้ารับการอบรมได้”

ข้อ 5 ให้คณะกรรมการกลางข้าอราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามประกาศี้ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ในระหว่างที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังมิได้จัดทำมาตรฐานทั่วไปตามประกาศนี้ ให้บรรดามาตรฐานทั่วไปที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563
พงศ์โพยม วาศภูติ
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 13)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2544 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 13)”

ข้อ 2 ปรกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ 21 ของประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตจรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2544 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อห้ามและข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้มีมาตรฐานไม่น้อยกว่าที่บัญญัตไว้ในกฎหมาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน”

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563
พงศ์โพยม วาศภูติ
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ไฟล์แนบ 1 | 2 | 3 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments