เลื่อนสอบท้องถิ่น 2546 เป็นวันที่ 8 ส.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

เลื่อนสอบท้องถิ่น 2546 เป็นวันที่ 8 ส.ค. 2564

ลิงค์: https://ehenx.com/14433/ หรือ
เรื่อง:

เลื่อนสอบท้องถิ่น 2546 เป็นวันที่ 8 ส.ค. 2564

ประกาศ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

ตามที่มีประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ่พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 และประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 และจะประกาศกำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ยังแพร่ระบาดอยู่ในวงกว้าง มีจำนวนผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากขึ้นและเร็วขึ้นจากความรุนแรงของโรค โดยพื้นที่ที่ใช้เป็นสนามสอบกระจายอยู่ในกลุ่มภาค/เขตต่างๆ ทั่วประเทศ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีคำสั่งหรือประกาศเกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลายประการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคำสั่งหรือประกาศของแตละจังหวัด ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าสอบ รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อาศัยอำนาจตามประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 ข้อ 15 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 ข้อ 15 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560 ข้อ 15 และประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อ 6 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 จึงมีมติเลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) จากเดิมในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 และเลื่อนการประกาศกำหนดเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จากเดิมภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ www.dlaapplicant2564.com

อนึ่ง ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิสอบทราบว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ครั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมถึงคำแนะนำของทางราชการที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือมายังผู้มีสิทธิสอบทุกท่าน ควรเข้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามที่ทางราชการกำหนด ก่อนเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มผู้สอบ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่ที่เป็นสนามสอบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564

แหล่งที่มา

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments