เตรียมสอบท้องถิ่น 2563 ให้ อปท.ยืนยันอัตราและตำแหน่งว่าง


ฝากประชาสัมพันธ์

เตรียมสอบท้องถิ่น 2563 ให้ อปท.ยืนยันอัตราและตำแหน่งว่าง

ลิงค์: https://ehenx.com/11370/ หรือ
เรื่อง:


เตรียมสอบท้องถิ่น เริ่มสำรวจอัตราและตำแหน่งว่างแล้ว

ให้ อปท.ยืนยันตำแหน่งและอัตราว่าง ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว 4 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรื่อง ตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่าง รายละเอียดดังนี้

ตามที่สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. มีหนัสือ ที่ มท 0809.3/ว24 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จังหวัดรายงานตำแหน่งว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องิ่นในตำแหน่งที่ว่าง และจังหวัดได้รายงานตำแหน่งว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ว่าง นั้น

สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ขอเรียนว่า คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขัน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันของ กสถ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1. ให้จังหวัดได้ตรวจสอบตำแหน่งว่างและยืนยันการร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบอีกครั้งตามบัญชีตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันในตำแหน่งที่ว่างตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ และส่งคืนให้สำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 2 ต.ค. 63 โดยหากจะยกเลิกการร้องขอตำแหน่งใดเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระค่าใช้จ่ายเกินกว่าร้อยละ 40 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอ ก.จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี ยุบตำแหน่งดังกล่าวเพื่อไม่ให้มีค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

2. ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครอง่สวนท้องถิ่นที่ส่งคำร้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน และแจ้งคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) แล้วแต่กรณี รอการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าวไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เท่านั้น

3. ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งคำร้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน ตั้งงบประมาณรายจ่ายในรายการเงินเดือน เพื่อรองรับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งที่ร้องขอหรือส่งคำร้องให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ไฟล์แนบ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments