กทม. เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอบ ครั้งที่ 1/2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กทม. เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอบ ครั้งที่ 1/2563

ลิงค์: https://ehenx.com/11340/ หรือ
เรื่อง:


กทม. เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอบ ครั้งที่ 1/2563

สำนักงาน ก.ก. ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการสอบ ภาค ข. ยกเลิกส่วนของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สำนักงาน ก.ก. ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ยกเลิกความในหลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ยกเลิกความในหลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563

_________________________________

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้มีประากาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 รวม 49 ตำแหน่ง และได้กำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแล้ว นั้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เนื่องจากได้มีการปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการงบประมาณและได้ตราเป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยให้ยกเลิกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2536 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 ดังนั้น เพื่อให้การสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเป็นไปด้วยควาามเรียบร้อย จึงยกเลิกความในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563 ในส่วนของหลักสูตรแลวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารารถทีใช้เฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

1. (ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบลัติงาน) ตำแหน่งที่ 3

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ยกเลิกความในข้อ 2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียลบที่ใช้ในการปฏิบัติงานในเรื่อง

– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระะดับปฏิบัติการ) ตำแหน่งที่ 9

ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ

ยกเลิกความในเรื่อง

– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. (ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ) ตำแหน่งที่ 13

ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ยกเลิกความในเรื่อง

– ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนข้อความอื่นคงเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563

ไฟล์แนบ 1 | แหล่งที่มา

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments