breaking news

ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น 2563-2564 เตรียมรับสมัคร ต.ค.-พ.ย.2563

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น 2563-2564 เตรียมรับสมัคร ต.ค.-พ.ย.2563

ลิงค์: https://ehenx.com/11307/ หรือ
เรื่อง:


ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น 2563-2564

จากการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 24 ก.ย. 2563 ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ 5.6 การดำเนินการสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) โดยมีแผนขั้นตอนการปฏิบัติการการสอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามรายละเอียดดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กิจกรรมกำหนดเวลาหมายเหตุ
1. ให้จังหวัด/อปท. ยืนยันตำแหน่งและอัตราว่างที่ อปท.ประสงค์ให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน1 เดือนส.ค.63
2. ประชุม กสถ. พิจารณาตำแหน่งและอัตราที่ อปท. ร้องขอให้ดำเนินการสอบแข่งขันแทน1 วันก.ย. 63
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคัดเลือกมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน30 วันก.ย.63
4. ประชุม กสถ. กำหนดการประกาศรับสมัครสอบ
(ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)
– ประชาสัมพันธ์
15 วันต.ค. 63
5. รับสมัครสอบ (ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ
5.1 กรอกใบสมัคร
– พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
5.2 ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
20 วันต.ค.-พ.ย.63
6. พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ5 วันพ.ย.63
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
(ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)
15 วันพ.ย.63
8. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการอสอบ
(ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)
15 วัน
(ทำพร้อมข้อ 7)
พ.ย.63
9. สอบภาค ก และภาค ข15 วันธ.ค.63
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
(ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)
30 วันม.ค.64
11. สอบสัมภาษณ์15 วันม.ค.64
12. ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน15 วันก.พ.64
13. รายงานตัวเลือก อปท. ที่จะบรรจุ15 วันก.พ.64
14. บรรจุและแต่งตั้ง30 วันมี.ค.64

ไฟล์แนบ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments