ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น 2563-2564 เตรียมรับสมัคร ต.ค.-พ.ย.2563


ฝากประชาสัมพันธ์

ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น 2563-2564 เตรียมรับสมัคร ต.ค.-พ.ย.2563

ลิงค์: https://ehenx.com/11307/ หรือ
เรื่อง:


ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น 2563-2564

จากการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 24 ก.ย. 2563 ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ 5.6 การดำเนินการสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) โดยมีแผนขั้นตอนการปฏิบัติการการสอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามรายละเอียดดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กิจกรรม กำหนดเวลา หมายเหตุ
1. ให้จังหวัด/อปท. ยืนยันตำแหน่งและอัตราว่างที่ อปท.ประสงค์ให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน 1 เดือน ส.ค.63
2. ประชุม กสถ. พิจารณาตำแหน่งและอัตราที่ อปท. ร้องขอให้ดำเนินการสอบแข่งขันแทน 1 วัน ก.ย. 63
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคัดเลือกมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับผิดชอบการสอบแข่งขัน 30 วัน ก.ย.63
4. ประชุม กสถ. กำหนดการประกาศรับสมัครสอบ
(ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)
– ประชาสัมพันธ์
15 วัน ต.ค. 63
5. รับสมัครสอบ (ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ
5.1 กรอกใบสมัคร
– พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
5.2 ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ
20 วัน ต.ค.-พ.ย.63
6. พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ 5 วัน พ.ย.63
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
(ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)
15 วัน พ.ย.63
8. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการอสอบ
(ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)
15 วัน
(ทำพร้อมข้อ 7)
พ.ย.63
9. สอบภาค ก และภาค ข 15 วัน ธ.ค.63
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
(ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ)
30 วัน ม.ค.64
11. สอบสัมภาษณ์ 15 วัน ม.ค.64
12. ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน 15 วัน ก.พ.64
13. รายงานตัวเลือก อปท. ที่จะบรรจุ 15 วัน ก.พ.64
14. บรรจุและแต่งตั้ง 30 วัน มี.ค.64

ไฟล์แนบ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments