สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-14 ส.ค. 2563 รวม 10 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ"

ลิงค์: https://ehenx.com/10114/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-19,250
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ส.ค. 2563
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหา โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เศรษฐกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-19,250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เศรษฐกรปฏิบัติการ

  1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

ระดับปริญญาตรี

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราห์ สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องต้น เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะประเด็นสำคัญหรือกิจกรรมต่างๆ ในด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการร่วมวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการ เกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

2. ร่วมวางแผน กำกับ กู้เงิน ค้ำประกันเงินกู้ และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ศึกษาภาวะตลาดตราสารหนี้ เครื่องมือทางการเงินต่างๆ และสถานะเศรษฐกิจการเงินการคลังของประเทศในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ รวมทั้ง ความเหมาะสมในการกู้เงินที่เอื้อต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้

4. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน

5. รวบรวมข้อมูลด้านการบรหารหนี้สาธารณะ โครงสร้างเศรษฐกิจ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ หรือจัดทำแบบจำลองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและประกอบการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการวางแผน

วางแผนหรือร่วมวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

1. ประสานการทำงานร่วมกัน และให้ความเห็นคำแนะนำเบื้องต้นทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

2. ชี้แจง ให้รายละเอียด และข้อคิดเห็นเบื้องต้น เกี่ยวกับข้อมูล แก่ผู้รว่มงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

1. ให้คำแนะนำหรือปรึกษาในเรื่องข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นให้แก่หน่วยงานของรัฐเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. เก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับรปุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศในด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจ

3. ให้บริการเชิงวิชาการในระดับที่ซับซ้อนหรืออำนวยการในการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

4. จัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกับภารกิจของหน่วยงานและช่วยสนับสนุนการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ

ระดับปริญญาโท

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

ด้านการปฏิบัติการ

1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราห์ สถานการณ์เศรษฐกิจเบื้องต้น เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือเสนอแนะประเด็นสำคัญหรือกิจกรรมต่างๆ ในด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการร่วมวางแผนกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการ เกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ

2. ร่วมวางแผน กำกับ กู้เงิน ค้ำประกันเงินกู้ และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การบริหารหนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมทางการเงินและแนวทางการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลโครงการเงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

4. ศึกษา วิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจและภาพรวมของรัฐบาลเพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายชำระหนี้รัฐบาล รวมทั้งกำกับดูแลดำเนินการชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของแหล่งเงินกู้ และบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด

5. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน

6. รวบรวมข้อมูลด้านการบรหารหนี้สาธารณะ โครงสร้างเศรษฐกิจ เครื่องชี้วัดทางเศรษฐศาสตร์ หรือจัดทำแบบจำลองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อสนับสนุนและประกอบการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการวางแผน

วางแผนหรือร่วมวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

วางแผนหรือร่วมวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนักและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

1. ประสานการทำงานร่วมกัน และให้ความเห็นคำแนะนำเบื้องต้นทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

2. ชี้แจง ให้รายละเอียด และข้อคิดเห็นเบื้องต้น เกี่ยวกับข้อมูล แก่ผู้รว่มงานหรือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

1. ให้คำแนะนำหรือปรึกษาในเรื่องข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นให้แก่หน่วยงานของรัฐเอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. เก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับรปุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศในด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจ

3. ให้บริการเชิงวิชาการในระดับที่ซับซ้อนหรืออำนวยการในการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. จัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนกับภารกิจของหน่วยงานและช่วยสนับสนุนการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐกิจด้านต่างๆ

วิชาที่สอบ

เศรษฐกรปฏิบัติการ

  1. ความรู้เกียวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง และนโยบายรัฐบาล
  2. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราห์ วางแผน และการบริหารจัดการโครงการเงินกู้
  3. ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
  4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหนี้สาธารณะ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 ส.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments