Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 พ.ย. -23 พ.ย. 2564

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ลิงค์: https://ehenx.com/15578/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 พ.ย. – 23 พ.ย. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ (ชีวการแพทย์) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ขีวการแพทย์) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรปฏิบัติการ

  • ผู้สมัครสอบต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒีอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกรปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านเครื่องมือแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในกองควบคุม เครื่องมือแพทย์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์มีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย โดยมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติไนด้านต่างๆ ดังนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ร่วมตรวจรับ พิจารณา ประเมิน หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับคำขอว่าด้วยการขออนุญาต ผลิตภัณฑ์ สถานประกอบการ และการโฆษณาเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นฐานข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน
(๒) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ รวมถึงระบบคุณภาพ การผลิต นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสอดคล้องกับการควบคุม ในระดับสากล
(๓) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และปรับปรุงแก่ไขกฎ ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม เพื่อให้มีการควบคุม และกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๔)    ร่วมพิจารณาวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการกำกับดูแล
และสอดคล้อง ตามหลักสากล
(๕) ร่วมดำเนินการหรือเป็นคณะทำงานเกี่ยวกับแผนพัฒนา แผนยุทศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนจัดการความรู้ หรือแผนพัฒนาบุคลากร รวมกงประสาน ตดตาม และ,ประเมนผล การดำเนินการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธี๋ตามเป้าหมายท้กำหนด
(๖) ร่วมวิเคราะห์ ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยเครื่องมือแพทย์
(๗) ร่วมศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำหรือปรับปรุงเกี่ยวกับ คู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารระบบคุณภาพ หรือเอกสารเผยแพร่ เพื่อให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการปฏิบัติ
(๘) ร่วมศึกษา วิเคราะห์ ให้ข้อคิดเห็น ปรับปรุง และพัฒนาระบบ e-Submission ระบบฐานข้อมูล ตลอดจนระบบการตรวจสอบและบริการ รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานให้สะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์
(๙)เป็นฝ่ายเลขานุการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้ทำงาน อนุกรรมการ หรือกรรมการ ในการประขุมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงตำเนินการจัดประขุมและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๒ ด้านการวางแผน
ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ โครงการ วิธีการ ปฏิบัติงานและนโยบายเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายต่างๆ และเป็นไปตามเป๋าหมายและผลสัฆฤทธ ที่กำหนด ๓.๓ ด้านการประสานงาน
ร่วมประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๓.๔ ด้านการบริการ
ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ขี้แจง และการถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการอนุญาตโฆษณา เครื่องมือแพทย์และการคุ้มครองผู้บริโภค แกผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ หรือประขาชนผู้บริโภค เพื่อให้ ผู้สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

วิชาที่สอบ

วิศวกรปฏิบัติการ

เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งประกอบด้วยขอบเขตของ เนี้อหา ดังนี้
(๑) ความรู้ความสามารถทั่วไป
(๑.๑) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
(๑.๒) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๑.๓) ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(๒) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพระราขบัญญัติเครื่องมือแพทย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์ที่มีกำลัง (active medical device)
๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) ทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนคัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท,วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใซัเฉพาะตำแหน่งก่อน โดยผู้ที่ได้คะแนนสอบไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖0 เท่านั้น จึงจะมีสิทธิเช้าสอบเพื่อวัด ความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. – 23 พ.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments