Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 พ.ย. -12 พ.ย. 2564

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/15577/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ปัตตานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 พ.ย. – 12 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักพัฒนาพันธุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ปัตตานี สำนักพัฒนาพันธุสัตว์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัด จ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องการกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

๑) มีความรู!,นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ไต้ หรือ
๒) เป็นผู้มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓) สามารถปฏิบัติงานได้ทุกเวลา เมื่อได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

(๑) รับผิดขอบดูแล การเลี้ยงและผลิตสัตว์ พันธ์สัตว์ทดลอง ในหน่วยงาน
(๒) ช่วยปฏิบัติงานด้านเก็บ และบันทึกข้อมูลด้านสัตวบาลและงานวิชาการ
(๓) ช่วยปฏิบัติงานด้านผลิตอาหารสัตว์ เตรียม จัดหาและสำรองเสบียงสัตว์
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ปัตตานี ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ปัตตานี หมู่ ๑ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 12 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments