สพฐ. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 ก.ค. -23 ก.ค. 2563 รวม 660 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ.เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"สพฐ."

ลิงค์: https://ehenx.com/9975/ หรือ
ตำแหน่ง: ครู
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 660
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม,กาญจนบุรี,ขอนแก่น,จันทบุรี,ชัยภูมิ,นครสวรรค์,นราธิวาส,เพชรบูรณ์,ระยอง,ลำปาง,ศรีสะเกษ,สงขลา,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สตูล,อำนาจเจริญ,อุดรธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ค. – 23 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพฐ.กศจ. เปิดรับสมัคร 19 จังหวัด

กศจ.19 แห่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเ็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563
 
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย

อัตราว่าง : 660 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050-15,800  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาพม่า ภาษามลายู วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ พุทธศาสนา สุขศึกษา พลศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา การพยาบาล ดนตรี ดนตรีศึกษา ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง ดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ไทย ดุริยางคศาสตร์สากล ศิลปะ/ศิลปศึกษา ศิลปไทย ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ อิสลามศึกษา อุตสาหกรรมศิลป์ อุตสาหกรรม (ช่างยนต์) ช่างก่อสร้าง เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ คหกรรม/คหกรรมศาสตร์ ประถมศึกษา ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา แนะแนว จิตวิทยาและการแนะแนว บรรณารักษ์ หูหนวกศึกษา โสตทัศนศึกษา การเงินและการบัญชี การศึกษาพิเศษ กิจกรรมบำบัด จิตวิทยาคลินิก วัดผลและประเมินผลการศึกษา แพทย์แผนไทย วิศวกรรมโยธา เศรษฐศาสตร์การคลัง สารสนเทศทั่วไป เทคโนโลยีทางการศึกษา
เพชรบูรณ์ 1 5 2                 1   1         3                     2     3 1             6 4                              
สมุทรปราการ   1 8   1 2                       1           1 1         1   2 1 7         3   3 1   5 1   3 3                  
อุดรธานี 6 12 2                                       1   1                               1 3                              
นราธิวาส                         1       3   5           2         1                 1 1 2 12     1                        
ลำปาง 2 2 1                               2     2                     1 1   1     1   6 2                              
อำนาจเจริญ 1 1 1               1       1         1                         1 1             1 1   1                          
อุบลราชธานี 1 1 1             1         1       1                     1       1             1 1                              
จันทบุรี 3 16               1                           1                             2   1 5 1         1                  
ระยอง 1 15 1   4 2       4         4       2         2 1               1     2     6 1 1 11 3   1                        
สมุทรสงคราม 2 2 3     1       2   1     1       1     1               1   1 1 1         1 1 2 2           1                  
สระแก้ว 6 7 2   1             2             4       2   2         2     2             1 28 3   1       1                  
สตูล                 1               1                                           1   1                                
สงขลา 19 17 25   1 2 2   1 2   1 1 1 4     1 8     1   1 2         1   1 2 1   1       3 4 25   1       1       1          
กาญจนบุรี 5 19 9   1 1   1       1   2         1       2   2         2                 1 1 5 25   2                          
นครปฐม 3 1 1             1         1       1         3 1               1 1             3 1 2         1                  
ขอนแก่น 1 2 2     1       1     2                   3   1               1               1 2                              
นครสวรรค์                                             1       1                           8                                
ชัยภูมิ 1 1 1   1         1         1       1     1   1           1     1 1   1     2 2 1 1   1                          
ศรีสะเกษ   3       1                         2     2                     1           1   4 5                              

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ครูผู้ช่วย

 • มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่สมัครสอบ ก่อนหรือวันปิดรับสมัครสอบ คือวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัครสอบแข่งขันแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบ
 • เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งแรก

วิชาที่สอบ

ครูผู้ช่วย

ภาค ก. ความรู้ความสาามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

 1. กาตคิดวิเคราะห์ ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การศึกษาความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ
 2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
 3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการเประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2. ทักษะภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสือสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ภาค ข. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

 1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 2. หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
 4. การพัฒนาผู้เรียน
 5. การบริหารจัดการชั้นเรียน
 6. การวิจัยทางการศึกษา
 7. สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
 8. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 9. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

2. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

3. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกา่รปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
  1. รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
  2. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
  3. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  4. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  5. กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  6. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  7. กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
  8. กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
 2. แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
  1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
  2. แผนการศึกษาแห่งชาติ
  3. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ให้กำหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแบบรูปริค (Scoring Rubic) โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้

 1. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
 2. วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา
 3. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู

2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ดังนี้

 1. ประวัติการศึกษา
 2. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
 3. การเข้าถึงชุมชน และการมมีจิตสาธารณะ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สพฐ. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. – 23 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 ก.ค. 2563

สอบวันที่: 18 ก.ค. 2563

ประกาศผลสอบ: 18 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดไฟล์ “สพฐ.

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments