สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-3 ก.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร"

ลิงค์: https://ehenx.com/9061/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 3 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชากรทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชา พณิชยการ
(2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การตรวจทานหนังสือ การลงทะเบียนรับ-ส่ง เวียนหนังสือ การบันทึกข้อมูล จัดเก็บ ค้นหาหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ ร่างหนังสือโต้ตอบ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม/สัมมนา รวบรวมรายงานผล
การปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

การประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

– ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

– ความรู้ ความสามารถ ทักษะ พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน เป็นต้น

– สมรรถนะ พิจารณาจากความสามารถที่จะทำงาน ในหน้าที่และการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงาน ในด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ ในงาน การทำงาน เป็นทีม เป็นต้น

– บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกภาพ วุฒิภาวะอารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม แรงจูงใจ ความคิดริเริ่ม เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 3 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments