Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 ก.ค. 2565

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ลิงค์: https://ehenx.com/17274/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ด้านโยธา),นักวิชาการเผยแพร่
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ด้วยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเผยแพร่

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันทางคอมพิวเตอร์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง หรือวิศวกรรมสุขาภิบาล


นักวิชาการเผยแพร่

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานโยธา โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ ช่วยสำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานระบบสุขาภิบาล งานบำรุงรักษา งานบูรณะซ่อมแซม งานผังเมือง หรืองานใดที่เกี่ยวข้องกับโยธา และโครงสร้างพื้นฐานตาม หลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียดของงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดระบบวางแผน การประมวลผลข้อมูล เขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ทดสอบความถูกต้องของชุดคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาด ก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ให้คำแนะนำปรึกษา ตรวจสอบ แก้ไขระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตามการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเผยแพร่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเผยแพร่กิจกรรมและความรู้ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ศึกษาวิเคราะห์ สรุป ติดตามตรวจสอบข่าว จัดทำฐานข้อมูลข่าว กำหนดประเด็นในการจัดทำ ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ควบคุมงานถ่ายภาพและโสตทัศนวัสดุต่าง ๆ งานผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์และ Infographic ควบคุมและจัดทำระบบถ่ายทอดสด Live streaming ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับสื่อ สังคมออนไลน์ในทุกแพลตฟอร์ม รวมทั้งการออกแบบจัดทำข้อมูลข่าวสารแบบดิจิทัล (Digital content) เผยแพร่ กิจกรรมและวิทยาการใหม่ ๆ ทางสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางอื่น ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
–    ความรู้เกี่ยวกับด้านโยธา –    ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการบริหารจัดการทั่วไป –    ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
พิจารณาความเหมาะสมหรือทักษะเฉพาะจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติและประสบการณ์การทำงาน และความ เหมาะสมในส่วนต่างๆ เช่น บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ รวมทั้ง ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา)

ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และลมรรถนะ ครั้งที่ ๑
– ความรู้ความสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม – ความรู้ในการเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ – ความรู้ทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
พิจารณาความเหมาะสมหรือทักษะเฉพาะจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติและประสบการณ์การทำงาน และความ เหมาะสมในส่วนต่างๆ เข่น บุคลิกภาพ พ่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ รวมทั้ง ความรู้ที่อาจใช้ ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่


นักวิชาการเผยแพร่

–    ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการเผยแพร่และประ,ชาสัมพันธ์ –    ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข่าวและกำหนดประเด็น –    ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุ/โทรทัศน์ Infographic และข้อมูลข่าวสารแบบดิจิทัล (Digital Content) –    ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบการถ่ายทอดสด Live Streaming สำหรับสื่อสังคมออนไลน์ในแพสตฟอร์มต่าง ๆ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
พิจารณาความเหมาะสมหรือทักษะเฉพาะจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติและประสบการณ์การทำงาน และความ เหมาะสมในส่วนต่างๆ เข่น บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ รวมทั้ง ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  :

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 – 22 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments