Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2565 รวม 45 อัตรา,

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ลิงค์: https://ehenx.com/17275/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการวัดและประเมินผล,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,อาจารย์ผู้สอน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรการเกษตร,เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 13,800-22,750
อัตราว่าง: 45
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่ม และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และมติคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จืงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-22750 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการวัดและประเมินผล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


อาจารย์ผู้สอน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 9 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 19500-22750 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกรการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22750- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

 • คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรและการสอน    
 • คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา ประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ ลือสารมวลชน การสือสารการตลาด การออกแบบกราฟฟิก เทคโนโลยีมัลดิมิเดีย    
 • คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ    
 • คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา พัฒนาการเกษตร การจัดการทรัพยากรเกษตร    
 • คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 • คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา รัฐศาสตร์    
 • คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์    
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

นักวิชาการวัดและประเมินผล

คุณวุฒิปริญญาตรี กลุมวิชา ทางหรือสาขาวิชาลืถิติ /วิจัย /วัดผล/สารสนเทศ/คอมพิวเตอร์


นักวิชาการเงินและบัญชี

คุณวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชา

 • ทางหรือสาชาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน    1 อัตรา
 • การธนาคาร การบัญชี    1 อัตรา

นักวิชาการพัสดุ

คุณวุฒิปริญญาตรี กลุมวิชา ทางหรือสาขาวิชา บริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การตลาด


อาจารย์ผู้สอน

 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา เครื่องกล    
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา ไฟฟ้า    
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
 • คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณวุฒิปริญญาโท ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์    

วิศวกรการเกษตร

คุณวุฒิปริญญาตรี ทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ


เจ้าพนักงานธุรการ

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการตาง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกวา ๓ ปี ตอจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขาวิชา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 ก.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สถาบันวิทยาลัยชุมชน

แผนที่ file 1 | file 2 | file 3 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments