Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-25 ก.ค. 2565 รวม 96 อัตรา,

การประปาส่วนภูมิภาค

ลิงค์: https://ehenx.com/17277/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร(โยธา),สถาปนิก,นักบริหารงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักบัญชี,ช่างโยธา,วิศวกร(ไฟฟ้า),พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างไฟฟ้า,ช่างเครื่องกล,วิศวกร(สิ่งแวดล้อม),พนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 96
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,ตาก,นครนายก,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,พังงา,เพชรบูรณ์,ภูเก็ต,ยะลา,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,สงขลา,สมุทรสาคร,สระบุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,อุดรธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่ กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจำนวน ๙๖ อัตรา และอัตราสำรองจำนวน ๔ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกร (โยธา)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


สถาปนิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 17 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างโยธา

อัตราว่าง : 32 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


วิศวกร (ไฟฟ้า)

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกร (โยธา)

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
–    มิความสามารถด้านวิศวกรรมสำรวจ และออกแบบโครงสร้าง
–    สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
–    มีใบประกอบวิขาชีพวิศวกรรม (กว.)


สถาปนิก

ปริญญาตรี 5 ปีต่อเนื่องทางสถาปัตยกรรม บัณฑิต (สถ.บ.)
–    สถาบันและหลักสูตรที่จบการศึกษา จะต้องได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก
–    มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม


นักบริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์/ เทคโนโลยีการศึกษา/ครุศาสตร์เทคโนโลยี – มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ในการใช้!สตทัศนูปกรณ์ การประชุม
Online
–    มิความรู้ด้านการตัดต่อ VDO
–    การถ่ายภาพด้วยอากาศยานบังคับ (โดรน)
–    หากสามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาต ขับรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


นักประชาสัมพันธ์

ปริญญาตรี นิเทศคาสตรบัณฑิต หรือ
ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชน
–    มีความรู้ทักษะในการเขียน เพื่อ ประชาสัมพันธ์ สามารถอ่านข่าวประกาศ และเป็นพิธีกรได้
–    มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้าน CSR


นักบัญชี

ปริญญาตรีทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) ทั้งนี้ต้องเป็นหลักสูตร ที่ผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพบัญชี


ช่างโยธา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ – สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้ดี – มีความรู้ด้านการออกแบบ สำรวจ
ประมาณราคาการบำรุงแนวท่อ ปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมงานซ่อมท่อ แก่ไขปัญหา นํ้าไม่ไหล และต้องทำงานเป็นกะ
– หากสามารถซับรถยนต์และมีใบอนุญาต ขับรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


วิศวกร (ไฟฟ้า)

ปริญญาตรีวิศวกรรมคาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
– มีใบประกอบวิขาขีพวิศวกรรม (กว.)


พนักงาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี/ การเงิน/ การเงินและบัญชีนการเงินและบัญชี


ช่างไฟฟ้า

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ทางช่างไฟฟ้า สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
–    มีความรู้ด้านการวางแผน การจัดทำ บำรุง รักษา ระบบไฟฟ้า และระบบการสูบจ่ายนํ้า
–    ปฏิบัติงาน ด้านการผลิตนํ้า และตองทำงาน เป็นกะ


ช่างเครื่องกล

ประกาศบียบัตรวิชาขีพชั้นสูง (ปวส.)
ทางช่างยนต์/ ช่างกลโรงงาน/ ช่างกลโลหะ – มิความรู้ด้านการติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักรกลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
– ปฏิบัติงานด้านการผลิตนํ้าและต้องทำงาน เป็นกะ


วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)

ปริญญาตรีวิศวกรรมคาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม / สุขาภิบาล
– มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (กว.)


พนักงานพัสดุ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี/การเงินและบัญชี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (มีการปฏิบัติงานในคลังพัสดุ ซึ่งมีเครื่องมีอหนัก และอุปกรณ์ทางการช่างซึ่งอาจล่งผลต่อ การทำงานสุภาพสตรี ขอให้พิจารณาก่อนสมัคร)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วิศวกร (โยธา)

สำรวจ ออกแบบ จัดทำแบบแปลน รายละเอียดประกอบแบบแปลน ระบบท่อส่ง – จ่ายนํ้า จัดทำเอกสารประกอบการออกแบบ ระบบท่อส่ง -จ่ายนํ้า และจัดทำคู่มือการออกแบบระบบท่อ


สถาปนิก

สำรวจ ออกแบบ และวางผังทางสถาปัตยกรรม พร้อมจัดทำแบบและ รายละเอียดประกอบแบบแปลน ด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งจัดทำเอกสาร ประกอบการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมของทุกโครงการและจัดทำคู่มือ การออกแบบด้านสถาปัตยกรรม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักบริหารงานทั่วไป

ประเมินความต้องการในการพัฒนา (training need analysis) เพื่อจัดทำ training roadmap กำหนดรูปแบบการฟิกอบรม (ทั้งภายในและภายนอก) และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม สำหรับสมรรถนะ ทักษะและ ความสามารถแต่ละด้าน ผลิตสื่อการเรียนการสอนและควบคุมดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ที่ใฃ้ในการฟิกอบรม หรือใช้ในการเรียน การสอน วางแผนและกำหนดตารางการฟิกอบรมประจำปี และรวบรวมผล การประเมินผลหลังการฟิกอบรม และจัดทำรายงานผลการฟิกอบรมและ ประสานแผนการฟิกอบรมสำหรับภูมิภาค


นักประชาสัมพันธ์

ดูแลฐานข้อมูลลูกค้า (ทะเบียนประวิติผู้ใช้นํ้า) ของการประปา ส่วนภูมิภาคสาขา จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจใน บริการและภาพลักษณ์ของ กปภ. จัดทำแผนลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเพิ่ม จำนวนผู้ใช้นํ้า รับเรื่องราวร้องทุกข์และตอบข้อซักถามในประเด็นปัญหา ผู้ใช้นื้า ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้นํ้าทราบล่วงหน้ากรณีท่อแตกท่อรั่ว หรือการปิดจำหน่ายนํ้า จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รวมทั้งกิจกรรม ความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR)


นักบัญชี

จัดทำใบแจ้งหนี้ค่านํ้า จัดทำใบเสร็จค่านํ้าประปา ควบคุมการจัดเก็บเงิน ตรวจสอบควบคุมใบเสร็จเงินค่านี้าประปา จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุหนี้ และรายการที่เกี่ยวช้อง เร่งรัดจัดเก็บหนี้ จัดทำข้อมูลการรับคืนเงินประกัน การใช้นํ้า จัดประเภทผูใช้นี้าและแก่ไขสถานะผู้ใช้นํ้าให้เป็นไปตามระเบียบ


ช่างโยธา

สำรวจประมาณราคาและติดตั้งประปาให้กับผู้ใซ้นํ้า ประสานงานกับ หน่วยงานภายนอกในการซ่อมหรือเปลี่ยนท่อ อุปกรณ์และมาตรวัดนํ้า รวมทั้งการตัดมาตร ประสานมาตรและตรวจสอบความเที่ยงตรงของมาตร ตรวจสอบติดตามหาตำแหน่งจุดรั่วไหล ท่อแตก ท่อรั่วเพื่อลดนํ้าสูญเสีย จัดทำข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ให้เป็นปัจจุบัน ควบคุมนํ้าสูญเลียให้เป็นไปตามแผน


วิศวกร (ไฟฟ้า)

จัดทำแผนงาน สนับสนนการจัดหา ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องจ่ายสารเคมี และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา พร้อมการให้การสนับสนุน เชิงเทคนิค รวบรวมข้อมูลรายงานด่างๆ ที่เกี่ยวซ้องในด้านระบบผลิต การใช้พลังงาน สนับสนุน การช่อม ทดสอบประสิทธิภาพ การใช้งาน ชำรุด บกพร่องของเครื่องจักรกลที่ใช้ไนระบบผลิต เสนองบประมาณ ในการออกแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและบำรุงรักษา


พนักงานการเงินและบัญชี

ควบคุมงบประมาณ จัดทำรายงานบัญชีและการเงิน รับคำร้องการขอติดตั้ง ประปา รับชำระเงินค่าติดตั้งประปา จัดทำเอกสารสัญญากับผู้ใข้นํ้า ประสานงานกับงานบริการ เพื่อเร่งรัดการติดตั้ง และทำรายงานผู้ใช้นี้า รายใหม่


ช่างไฟฟ้า

ผลิตและควบคุมการส่งจ่ายนี้าประปา ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตนี้าและ การใช้สารเคมี ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องจักรกล ของทุกจุด ปฏิบัติงานผลิตให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา จัดทำข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวกับระบบการผลิต รายงานผูใข้นํ้าบาดาล รายงานปริมาณความต้องการสารเคมี รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า


ช่างเครื่องกล

ผลิตและควบคุมการส่งจ่ายนํ้าประปา ควบคุมค่าใข้จ่ายในการผลิตนํ้า และการใช้สารเคมี ดูแลบำรุงรักษาและช่อมแชมระบบไฟฟ้า เครื่องจักรกลของทุกจุด ปฏิบัติงานผลิตให้มีความพร้อมใน การปฏิบัติงานตลอดเวลา จัดทำข้อมูลและรายงานที่เกี่ยวกับระบบ การผลิต รายงานผู้ใช้นํ้าบาดาล รายงานปริมาณความต้องการสารเคมี รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า


วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)

สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา โครงการก่อสร้างระบบประปา โครงการเร่งรัดขยายเขตจำหน่ายนํ้า โครงการสำรวจติดตั้งประปา โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา โครงการปรับปรุงเส้นท่อ ดำเนินการในเรื่องการควบคุมงานการตรวจรับและการส่งมอบทรัพย์สิน


พนักงานพัสดุ

สนับสบุนการดำเนินการด้านคลังพัสดุ จัดชื้อ-จัดจ้าง ดูแลรวบรวมและ จัดทำเอกสาร เบิก-จ่าย และทำการบันทึกการเบิก-จ่ายให้มีความครบถ้วน ถูกต้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่กำหนด

วิชาที่สอบ

วิศวกร (โยธา)

1.ความรู้ต้านวิศวกรรมโยธา ความรู้และทักษะ ด้านระบบประปา การใช้งานโปรแกรม Auto CAD, Structure Analysis, Concrete Design,steel Design 2.ความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศรับสมัคร


สถาปนิก

1.ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม / การตกแต่งภายใน 2,การออกแบบและจัดทำรายละเอียดแบบแปลน
3    .การเขียนแบบด้วยโปรแกรมประยุกต์
4    .การสำรวจ ออกแบบถ่อสร้าง และประมาณราคา 5.ความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศรับสมัคร


นักบริหารงานทั่วไป

1.ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว บทความ สารคดี บทสัมภาษณ์ การจัดนิทรรศการ การใช้โปรแกรม ในการออกแบบสื่อ
2.ความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศรับสมัคร


นักประชาสัมพันธ์

1    .ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ การเขียนบทความ สารคดี
บทสัมภาษณ์ การจัดนิทรรศการ การใช้ไปรแกรม
ในการออกแบบสื่อ
2    .ความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาครับสมัคร


นักบัญชี

1    .ความรู้ด้านการเงินและบัญชี บัญชีทั่วไป บัญชีต้นทุน งบประมาณ การจัดทำงบการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ จริยธรรม จรรยาบรรณ และความชื่อสัตย์ของนักบัญชี
2    .ความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศรับสมัคร


ช่างโยธา

1    .ความรู้ด้านการบริหารการก่อสร้าง การวางท่อ, ด้านการสำรวจ ออกแบบ/เขียนแบบก่อสร้าง และการ ประมาณราคา,ความรู้ทางช่างสถาปัตยกรรม, โปรแกรม Auto CAD
2    .ความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศรับสมัคร


วิศวกร (ไฟฟ้า)

1.ความรู้ในการออกแบบเขียนรายงานระบบไฟฟ้าและ ระบบควบคุมรัตโนมิติ Electrical System Design, Transformer .Motor 1Speed Control System , Automatic Control System .Instrument and Measurement 1 SCADA
2.ความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศรับสมัคร


พนักงานการเงินและบัญชี

1.ความรู้และทักษะด้านการเงินและบัญชี การจัดทำ งบประมาณ/การออกแบบและวางระบบบัญชี/ การวิเคราะห์งบการเงินและการควบคุมภายใน, ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล
2.ความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศรับสมัคร


ช่างไฟฟ้า

1.ความรู้ทั่วไปในงานไฟฟ้า เช่น การติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คุรุภัณฑ์ของระบบไฟฟ้า, ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, การจัดทำแบบแปลนระบบไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้า 2.ความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศรับสมัคร


ช่างเครื่องกล

1    .ความรู้ทั่วไปในงานเครื่องกล เครื่องยนต์ มาตรฐาน เครื่องจักร ท้กษะการอ่านแบบ และการจัดทำแบบแปลน ของระบบเครื่องกล ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ในการทำงาน
2    .ความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศรับสมัคร


วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)

1.ความรู้ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, ระบบนํ้าเสีย, ระบบประปา, การบริหารงานก่อสร้างสำหรับวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม, การใช้งานโปรแกรม Auto CAD 2.ความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศรับสมัคร


พนักงานพัสดุ

1    .ความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างและ ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุ
2    .ความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศรับสมัคร

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 ก.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”การประปาส่วนภูมิภาค

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

Comments

comments